«villkor» на английском

SV

«villkor» перевод на английский

volume_up
villkor {ср.р.}
volume_up
villkor {мн.ч.}

SV villkor
volume_up
{средний род}

villkor (также: förbehåll)
volume_up
if {имя существительное}
Hidden paragraph: a paragraph in a document is hidden if the condition is true.
Konkurrens är konkurrens bara om man konkurrerar på lika villkor.
Competition is only competition if one competes on an equal footing.
Om villkor 2 inte uppfylls sker även sökning på villkor 3.
If this style does not match, the condition 3 will be queried.
villkor (также: åtgärd, bestämmelse, underhåll, föreskrift)
volume_up
provision {имя существительное}
Eftersom betänkandet innehåller villkor för sådana garantier röstade jag för det.
There is provision in this report for such safeguards for these regions, so I voted for it.
Vi godkänner detta villkor, som återigen beaktar de nationella sedvänjorna på området.
We endorse this provision that once again takes account of national customs in this field.
Det finns inga villkor i gemenskapslagstiftningen som ålägger medlemsstaterna att förse rådet med sådan information.
No provision in EU law obliges the Member States to provide the Council with such information.
villkor (также: termin, term, tidsperiod, ordbruk)
volume_up
term {имя существительное}
Som villkor för gemenskapsstöd måste vi ställa långsiktiga avtal om sysselsättning och lokal utveckling.
Community aid must be contingent on long-term agreements on employment and local development.
Firstly, I should like to shed some light on the meaning of the term modalities.
Firstly, I should like to shed some light on the meaning of the term modalities.
villkor (также: förbehåll, bestämmelse, reservation)
volume_up
proviso {имя существительное}
I det saknar jag villkoret att den kulturella mångfalden och pluralismen garanteras.
What I feel is missing is the proviso that cultural diversity and plurality should be guaranteed.
Den internationella givaregemenskapen, framför allt de schweiziska organisationerna, är redo att på vissa villkor återinföra det finansiella stödet.
The international donor community, which includes Swiss organisations for the most part, is now prepared to carry on where it left off delivering financial aid, but with certain provisos.
Men på ett villkor: Då måste ni se till att det sker ett genombrott i det europeiska samarbetet som överensstämmer med alla de vackra uttalanden som vi har fått ta del av.
But under one proviso: that a fundamental breakthrough be reached in the field of European cooperation in line with all these fine speeches we have had the pleasure to hear and read.
villkor (также: examen, krav, förbehåll, behörighet)
volume_up
qualification {имя существительное}
År 2006 fastställde vi nya villkor, nämligen den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF).
In 2006, we set out new conditions, namely the European Qualifications Framework (EQF).
Hamnarbetarna slåss bland annat för arbetssäkerhet, arbetstrygghet, yrkesmässiga villkor, kollektivavtal och fackliga rättigheter.
The port workers are fighting for, among other things, job protection, job security, vocational qualifications, collective work contracts and union rights.
Man behöver bara nämna erkännandet av yrkeskvalifikationer, e-handeln och bättre villkor för små och medelstora företag, men listan kan förstås göras mycket längre än så.
It is enough to mention here the recognition of professional qualifications, e-commerce and better conditions for small and medium-sized enterprises, although the list is, of course, much longer.
volume_up
condition {имя существительное}
Döljer ett stycke om den förutsättning som du har registrerat under Villkor uppfylls.
Hide a paragraph if the condition entered under Condition is true.
Ekonomisk tillväxt är nödvändig men inget tillräckligt villkor för utveckling.
Economic growth is a necessary but not an adequate condition for development.
Dessa överenskommelser är ett politiskt villkor för direktivets antagande.
Those agreements are a political condition for adoption of the directive.
villkor (также: bestämmelse, stipulation)
volume_up
stipulation {имя существительное}
Främjandet av demokrati väcker således grundläggande frågor som är kopplade till ett klokt fastställande av villkor.
Promoting democracy therefore raises fundamental issues linked to the intelligent stipulation of conditions.
Det finns alltid nya tidsplaner, fler procentsatser, nya förordningar och villkor.
There are always new timetables, more percentages, new regulations and stipulations.
Det villkoret överträds fortfarande dagligen, men vi fortsätter att ösa in bistånd som om allt stod rätt till.
That stipulation continues to be breached on a daily basis, but we still pump in aid as if all was well.

Синонимы (шведский) для "villkor":

villkor

шведские примеры использования для "villkor"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishUnder dessa villkor måste försiktighetsprincipen användas så mycket som möjligt.
In these circumstances, the precautionary principle must be adopted to the full.
SwedishEtt sådant resultat kan inte uppnås utan lämpliga regler och enhetliga villkor.
This result cannot be achieved without appropriate rules and uniform conditions.
SwedishEU:s artister lever ofta under mycket osäkra villkor även under de bästa tider.
Europe's performers often live a very precarious existence at the best of times.
SwedishSjälvklart skall vi utan villkor kräva att vapeninspektörerna får komma tillbaka.
Naturally we must demand that the weapons inspectors be allowed back unhindered.
SwedishDet är, som kommissionsledamoten sa, mycket viktigt att lika villkor garanteras.
As the Commissioner said, it is very important to guarantee a level playing field.
SwedishNötkreatursuppfödarna ber inte om några speciella privilegier - bara lika villkor.
Beef farmers are not asking for special privileges - just a level playing field.
SwedishDetta är också anledningen till att vi är emot strängare villkor för undantag.
It is also the reason why we are opposed to stricter conditions for derogations.
SwedishNi talade om särskilda villkor för de länder som har svårigheter.
Mr Borloo, you spoke about special arrangements for some countries in difficulty.
SwedishEtt antal villkor måste dock vara uppfyllda innan denna potential kan utnyttjas.
A number of conditions have to be met before this potential can be tapped, however.
SwedishSent omsider ställde den tjeckiske presidenten nya villkor för att skriva under.
At a late stage, the Czech President came with new conditions before he would sign.
SwedishVi måste skapa de rättsliga villkor som kan få dessa investeringar att bära frukt.
We must create the legal conditions in which these investments will bear fruit.
SwedishKommer det interinstitutionella avtalet att förlängas 1999 och på vilka villkor?
Will the Interinstitutional Agreement be renewed in 1999 and under what conditions?
SwedishDessa ändringsförslag innehåller villkor som överhuvudtaget inte togs upp nyss.
These amendments contain measures which most certainly were not mentioned earlier.
SwedishVarför föreslår inte kommissionen liknande villkor när det gäller fågelinfluensan?
Why is the Commission not proposing similar terms in the case of avian influenza?
SwedishEn utvidgning mot outhärdliga villkor för jordbruket skulle vara oacceptabelt.
An enlargement of the unbearable conditions of agriculture would be unacceptable.
SwedishVidare är det av stor betydelse att samma villkor gäller i alla medlemsstater.
It is also important that the same conditions prevail in all the Member States.
SwedishVi kommer inte att komma närmare lika villkor genom att stjälpa det här direktivet.
We will not move closer to a level playing field by throwing out this directive.
SwedishSanningen att säga kan jag förstå det, på villkor att oppositionen förblir fredlig.
To be frank, I can appreciate this, provided such opposition remains non-violent.
SwedishFrihet och dialog måste vara villkor för att biståndet till Tchad ska fortsätta.
Freedom and dialogue must become the conditions for the continuation of aid to Chad.
SwedishDetta är inte jämlika villkor, och därför motsätter vi oss en sådan ståndpunkt.
This is not equal terms and we are therefore against positions such as these.