«uppta» на английском

SV

«uppta» перевод на английский

volume_up
uppta {глаг.}
SV

uppta [upptog|har upptagit] {глагол}

volume_up
Vi har en roll att spela på den internationella scenen, en plats att uppta och en uppgift att fullgöra.
We have a role to play on the international stage, a position to occupy, a vocation to live up to.
Dessa kan bestå av endast några få familjer eller individer som bor ett hyreshus eller uppta hela kvarter med tusentals invånare.
These may consist of just a few families or individuals living in one block of flats or they may occupy an entire neighbourhood with thousands of inhabitants.
Jag tror inte att det finns någon annan fråga som kommer att uppta vår tid så mycket under detta och de kommande årtiondena som frågan om tillgången på mat.
I think that there will hardly be a topic that will occupy us as much during this and the forthcoming decades as the question of the availability of food.
uppta (также: ta upp, anta, ta i anspråk, fortsätta)
Det är i så fall en viktig dialog som kommer att uppta det här sista kvartalet.
This, then, is a major dialogue that is going to take up this last quarter.
Och den senaste finansiella krisen - Hur mycket av det här diagrammet skulle det beloppet uppta?
And the recent financial crisis, how much of this diagram might that figure take up?
I do not wish to take up the interpreters ' time.
Om vi skall uppta de länder i Central- och Östeuropa som huvudsakligen präglas av en jordbruksstruktur, då kan vi inte fortsätta att bedriva den europeiska jordbrukspolitiken i oförändrad form.
If we want to admit countries in Central and Eastern Europe which are still mainly agriculture-based, we cannot carry on with European agricultural policy as it stands.
Låt mig emellertid tacka kommissionen för dess samarbete och uttrycka en förhoppning om att rådet kommer att uppta de ändringsförslag som lagts fram.
I nevertheless thank the Commission for its cooperation, and am relying on the Council to adopt the proposed amendments.
volume_up
to naturalise {глаг.} [брит.англ.]

Синонимы (шведский) для "uppta":

uppta
Swedish

шведские примеры использования для "uppta"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishVi, Europeiska unionen, skulle inte vara i stånd att uppta Turkiet.
We, in the European Union would be in no position whatsoever to integrate Turkey.
SwedishVi har gjort en gruppering av era förslag i frågan och vi kan överväga att uppta några av dem.
We have subdivided your proposals on this and are able to take account of some.
SwedishDe skall uppta namnen på de domare som deltog i överläggningarna.
They shall contain the names of the Judges who took part in the deliberations.
SwedishVi hoppas därför att Howitt skall vara klok nog att uppta de ändringsförslag vi har lagt i sammanhanget.
So we rely on Mr Howitt's good sense as regards the amendments we have tabled on this.
SwedishDärför måste den kommitté som krävs i Europaparlamentet uppta sitt arbete så snabbt som möjligt.
The appropriate parliamentary committee must therefore get down to work as quickly as possible.
SwedishMina kära kolleger, denna fråga får inte uppta hela morgonen.
Ladies and gentlemen, we are not going to spend all morning on this.
SwedishFöljaktligen har jag beslutat att förslaget inte är möjligt att uppta till prövning.
SwedishJag måste därför informera parlamentet om att kommissionen inte kan uppta ändringsförslagen 1, 2, 3 och 4.
So I have to inform Parliament that the Commission could not accept Amendments Nos 1 to 4.
SwedishDe visar hur mycket näring de kunde uppta.
They're showing how much nutrition that they could've obtained.
SwedishPolen hade två platser vid Europeiska rådets möte, och det var upp till Polen att besluta vilka som skulle uppta dem.
Poland had two seats at the European Council, and it was up to Poland to decide who should be in them.
SwedishMen i sin ståndpunkt kunde rådet inte enas om att uppta en enda av de ändringar som parlamentet föreslagit.
In its position however, Council could not agree on taking on board any of the amendments proposed by the Parliament.
SwedishMen i allt väsentligt ingår det i ändringsförslag nr 4 som jag redan har sagt att kommissionen kommer att uppta.
However, in substance it is taken up in Amendment No 4 which the Commission accepts, as I have already mentioned.
SwedishJag ska inte uppta all min tilldelade tid eftersom många andra talare redan har lovordat innehållet i paketet.
I shall not use all my allotted time because many other speakers have already praised the substance of this package.
SwedishNär vi nu har hört detta går vi till omröstning om att uppta Scapagninis betänkande på onsdag.
Well, now that we have heard that comment, I put to the House the proposal that the Scapagnini report should be brought forward to Wednesday.
SwedishMen i sin ståndpunkt kunde rådet inte enas om att uppta en enda av de ändringar som parlamentet föreslagit.
On 22 March 2005, the European Council endorsed the report stating that it updates and complements the Stability and Growth Pact.
SwedishParlamentet har låtit uppta de stora dragen hos dessa villkor i lagtexten, men kommittén skall sedan utveckla dem.
Parliament has laid down the broad lines of these conditions in the legal text, but the committee will still have to finalise them.
SwedishOm vi även fortsättningsvis kan vara eniga - vilket jag tror - kommer Milosevic och också UCK att ge efter och uppta fredliga samtal.
And if we continue to take a united stand then, I believe, Milosevic and also the KLA will bow to it and begin peace talks.
SwedishSom vi betonade 1993 bör unionen ha förmåga att uppta nya medlemmar och att samtidigt värna den europeiska integrationens dynamik.
As we pointed out in 1993, the Union must be able to absorb new members without allowing European unification to lose momentum.
SwedishRådet har däremot inte velat uppta en serie förslag av stor betydelse, även om man accepterade vissa av ändringsförslagen.
While accepting some of our amendments, the Council did not want to include a series of developments and suggestions of great importance.
SwedishDet är viktigt att vi fokuserar på det som är väsentligt och verkligen låter de centrala frågorna om unionens utveckling uppta vår tid och energi.
It is important that we focus on what is important and really focus our time and energy on the central issues of EU development.