SV undersöka
volume_up
[undersökte|har undersökt] {глагол}

1. общее

undersöka (также: studera, granska, tentera, examinera)
Slutligen försöker jag undersöka situationen för telekommunikationerna i världen.
Finally, I attempt to examine the world-wide dimension of telecommunications.
Kan ordförandeskapet undersöka denna fråga och ge oss ett utslag?
Is it possible for the presidency to examine this question and give us a ruling?
Som fördragets väktare kommer kommissionen att undersöka alla mottagna klagomål.
As guardian of the Treaty, the Commission will examine all complaints that it receives.
undersöka (также: utreda)
Europeiska kommissionen har åtagit sig att undersöka de ämnena ytterligare.
The European Commission has undertaken to investigate these substances further.
Har kommissionen för avsikt att undersöka Rhône-Poulencs försäljningsmetoder?
Will the Commission investigate Rhône-Poulenc's sales methods?
Har kommissionen några planer på att undersöka det förslagna biljettförsäljningssystemet?
Does the Commission have plans to investigate the proposed ticket sales operation?
undersöka (также: stoppa, hejda, tygla, kontrollera)
Dessutom kan jag ju naturligtvis inte själv i min ensamhet undersöka dessa fonders utgifter.
Besides, I am not able to check the expenditure of these funds on my own.
Dessa metoder används av livsmedelskontrollmyndigheter för att undersöka livsmedel på marknaden.
These methods are used by the food control authorities to check foods on the market.
Jag skall undersöka detta, men vad jag vet står det kvar i förslagen.
I am going to check this but, as far as I know, it remains in the proposals.
undersöka (также: utforska)
Måhända är det en lösning som är värd att undersöka, men vi bör även undersöka andra möjligheter.
Perhaps this is a promising avenue to explore, but we must also explore others.
Mänskligheten måste noggrant undersöka denna möjlighet till energiförbrukning.
Mankind needs to explore this possibility for energy production thoroughly.
Ibland är det viktigt att undersöka bakgrunden till en situation.
   Mr President, sometimes it is important to explore the background to a situation.
undersöka (также: övervaka, besiktiga, granska, se över)
De köper sitt djurfoder från industriföretag och har ingen möjlighet att undersöka produkterna när det gäller innehåll av skadliga ämnen.
They obtain their feed from industrial enterprises and do not have the opportunity to inspect these products for harmful substances.
Därför uppmanar jag Europaparlamentet att skicka en delegation för att undersöka under vilka förhållanden ärkebiskopen hålls fängslad.
I therefore call on the European Parliament to send a mission to inspect the conditions under which the Archbishop is being held.
Det är viktigt att undersöka ansvaret. För det första, de som skulle ha utfört kontrollen och inte gjorde det, och de som utförde kontroll och inte agerade.
We must determine the responsibility, firstly of those who should have inspected but did not and of those who did inspect but did not act.
undersöka (также: titta in i)
volume_up
to look into {глаг.}
Kommer den vetenskapliga kommittén och kommissionen att undersöka detta?
Is the scientific committee and the Commission going to look at that?
Beträffande situationen i Kärnten, måste vi undersöka den närmare.
Regarding the situation in Carinthia, we need to look at this in detail.
Man måste närmare undersöka verkställandet av lagstiftningen.
Enforcement of regulation must be something that you will look at.
undersöka (также: betrakta, mönstra, se över, redogöra för)
Har kommissionen för avsikt att undersöka den här frågan?
Does the Commission intend to review this matter?
Målet är att undersöka hela det område av förseelser som förekommer i samband med den illegala invandringen.
An attempt is being made to review the entire field of offences relating to illegal immigration.
Vi kommer att undersöka detta när vi genomför översynen.
We will examine this as part of the review.
undersöka (также: betrakta, beskåda, besiktiga, begrunda)
Rådet kommer att betrakta saken ur politisk synvinkel och då undersöka hur det skall handla.
From a political point of view, the Council will bear it in mind before it decides what to do.
Hur det skall gå till juridiskt kommer vi att behöva undersöka under årets gång.
How that will all come about from a legal point of view we shall have to sort out in the course of the year.
Vi kan undersöka innehållet, kontinuiteten och konsekvenserna av planerna ur politisk synpunkt.
We can examine the contents, the consistency and the impact of the plans from a policy point of view.
undersöka (также: söka, besöka, hälsa på, visitera)
För att undersöka detta mera i detalj har en undersökningsdelegation besökt Irak.
In order to examine this in more detail, an exploratory mission has meanwhile been to visit Iraq.
Det främsta syftet med hans besök var att undersöka flyktingsituationen.
The primary purpose of his visit was to learn about the refugee situation.
(RO) Förra veckan gjorde jag ett arbetsbesök för att undersöka situationen för grupperna med säsongsarbetare i Huelva-regionen i södra Spanien.
(RO) Last week, I paid a working visit to see the communities of seasonal workers in the Huelva region in southern Spain.
undersöka
undersöka (также: prova, testa, checka ut, kontrollera)
volume_up
to check out {глаг.}
För vårt parlament innebar det att vi var tvungna att syna vår egen arbetsordning för att undersöka om några förbättringar var nödvändiga.
For our Parliament, this meant that we needed to check out our Rules of Procedure to establish whether more improvements were needed.
De åkte dit för att andas lite frisk luft, se på ”Glamour” och undersöka hur demokratin fungerar i den problemtyngda regionen.
They went there in order to breathe some fresh air, watch 'The Bold and the Beautiful' and check out the benchmark of democracy in that troubled region.
undersöka (также: kontrollera, undersöka i hemlighet)
undersöka (также: forska i)
volume_up
to dig into {глаг.}
undersöka (также: konvertera, kontrollera, gå igenom, upprepa)
volume_up
to go over {глаг.}
undersöka (также: forska i)
De behöver noggrant undersöka om stöd till skeppsvarv och skeppsbyggare har stört situationen på världsmarknaden.
They need to inquire carefully whether support to shipbuilding and shipbuilders has distorted the situation in the world market.
undersöka (также: granska, se över, inspektera)
volume_up
to look over {глаг.}
undersöka (также: utforska)
undersöka
undersöka (также: avskärma, isolera, filma, sikta)
volume_up
to screen {глаг.}
Vi måste därför undersöka organen innan de används.
We therefore need to screen the organs concerned before they are used.
När det gäller Turkiet och Kroatien började vi undersöka kapitlen för anslutningsförhandlingar för omkring tre veckor sedan.
With Turkey and Croatia, we started screening the chapters for accession negotiations some three weeks ago.
Varje institution som anställer bör därför införa krav på att undersöka varje person när det gäller sexualbrott mot barn.
Every employing institution should therefore introduce requirements for screening every person for child sex offences.
undersöka (также: spana, titta, kika, titta i smyg)
undersöka (также: mäta, besiktiga, mönstra, granska)
Behovet av att grundligt undersöka vilka platser som är mest sårbara för skogsbränder och långvarig torka.
3 – The need to carry out an exhaustive survey of the locations which are most vulnerable to fires and to prolonged droughts;
Man måste också noga undersöka borrningsfrågan och oljestudierna inom ramen för förhandlingarna.
I think that close attention must also be paid to the impact of the drilling issue and oil surveys on the negotiations.
Anser kommissionsledamoten också att det vore meningsfullt och ändamålsenligt att undersöka förslaget om en föräldrapeng, eller hålla en särskild kongress som behandlar frågan?
Does it believe that it should conduct or hold, and finance, a survey or specialist conference on the proposed " parenting wage '?
undersöka
volume_up
to vet {глаг.}

2. медицина

undersöka (также: röntga, analysera)
volume_up
to scan {глаг.}

3. медицина: "en patient"

undersöka
volume_up
to check over {глаг.} (a patien)

4. торговля

Vi måste också undersöka de nuvarande finansiella villkoren för små och medelstora företag.
We must also examine the current financial conditions faced by SMEs.
UEFA håller på att undersöka nya sätt att ta vara på och föra fram nya talanger.
Investment from the Union and society is also needed to improve training conditions and build sports facilities for our citizens.
Kommissionen ska undersöka om det statliga stöd som eventuellt utgår uppfyller stränga krav.
The Commission is to investigate whether State aid, if this is forthcoming, complies with strict conditions.

Синонимы (шведский) для "undersöka":

undersöka

шведские примеры использования для "undersöka"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishVi måste undersöka det noggrannare och se vilka praktiska insatser som kan göras.
We have to study it more carefully to see what practical arrangements can be made.
SwedishDet vore klokt att undersöka hur vi kan modernisera Europeiska unionens ekonomi.
This would be sensible if we are looking at how we can modernise the European economy.
SwedishVi började undersöka ett material som kallas ETFE, som är en mycket stark polymer.
So we started exploring this material called ETFE. ~~~ It's a high-strength polymer.
SwedishSjälvklart kan jag inte svara på denna fråga utan att först undersöka saken.
I cannot answer this, of course, without having studied the matter beforehand.
SwedishMed denna funktion kan Du undersöka variabler vars fördelning eventuellt är ojämna.
This function allows you to search for variables with different distribution.
SwedishJa, herr Swoboda, jag ska undersöka saken och vi kommer att vidta nödvändiga åtgärder.
Yes, Mr Swoboda, I will enquire about this, and we will take steps as necessary.
SwedishDärför behöver vi undersöka de ekonomiska och rättsliga återverkningarna ingående.
We therefore need to study its economic and legal repercussions in detail.
SwedishLåt oss undersöka om vi kan göra det tillsammans och därefter beskriva våra resultat.
Let us see if we can do that together and subsequently describe our findings.
SwedishJag är säker på att kommissionen kommer att undersöka denna fråga ännu mer detaljerat.
I am sure that the Commission will go into this matter in even greater detail.
SwedishJag menar därför att vi gör rätt i att undersöka hur dessa batterier kan återvinnas.
I therefore believe we are right to be looking at how such batteries can be recycled.
SwedishJag skulle således vilja uppmana till att undersöka dessa båda punkter i utvärderingen.
I would therefore ask for both these points to be looked at in the evaluation.
SwedishVi behöver ha en ärlig debatt om denna fråga och undersöka hur vi kan lösa problemen.
We need to have an honest debate on this issue and see how we can solve the problems.
SwedishVi kommer verkligen att noga undersöka varför det har tagit så lång tid.
We will be looking very closely at the reasons why this process has taken so long.
SwedishVi bör undersöka om säkerhetsplanerna kan genomföras bättre på andra sätt.
We should consider if plans for safety are better implemented in other ways.
SwedishMina tjänsteavdelningar kommer därför att börja undersöka och utvärdera erfarenheterna.
My services will therefore be embarking on research to evaluate experiences.
SwedishDet är parlamentets uppgift att undersöka detta, och det kommer vi också att göra.
It is up to Parliament to establish this and we will certainly do this.
SwedishVi är helt ense om detta behov och om perspektivet att undersöka just detta initiativ.
We completely agree about the need and perspective for own-initiative investigations.
SwedishMina tjänster håller på att undersöka konkurserna för de andra två försäkringsbolagen.
My service is looking at the failures of the other two insurance companies.
SwedishDen brittiska domstolen har inte ens rätt att undersöka de så kallade bevisen mot dem.
The British court is not even allowed to consider the so-called evidence against them.
SwedishSyftet är undersöka möjligheten för ett samarbete och avtal mellan universiteten.
The aim is exploring the possibility of cooperation and agreement between the universities.