«underrättelser» на английском


Вы имели в виду underrättelse
SV

«underrättelser» перевод на английский

EN

SV underrättelser
volume_up
{множественное число}

underrättelser (также: underrättelse, nyheter, nyhet, nyhetsvärde)
volume_up
news {имя существительное}
Förhållandena i fängelserna utgör dessutom, enligt alla underrättelser, herr Nielson, en klar kränkning av de mänskliga rättigheterna.
What is more, the prison conditions of those sentenced, according to all the news, Mr Nielson, clearly violate human rights.

шведские примеры использования для "underrättelser"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishDen första fasen, som gäller antalet formella underrättelser, är viktig.
Letters of formal notice, which constitute the first stage, ran into large numbers.
SwedishGivetvis kvarstår den mycket känsliga frågan om att sprida underrättelser.
Of course there is still the very sensitive issue of sharing intelligence.
SwedishMan skulle kunna samordna information och underrättelser från de olika medlemsländerna.
No one is inclined to put their money where their mouth is, as they say.
SwedishMan skulle kunna samordna information och underrättelser från de olika medlemsländerna.
It should be possible to coordinate information and intelligence from the various Member States.
SwedishEnligt tillförlitliga lokala underrättelser skedde det inga mord, ingen misshandel eller någon förföljelse.
According to reliable local intelligence there were no killings, mistreatments or persecutions.
SwedishUnderrättelser förmedlas inte alls, medlemsstaterna har ingen tillgång till information och så vidare.
Intelligence is not passed on at all, the Member States have no access to the information, and so on.
SwedishDet kan verka uppenbart att påstå att vi måste samla och använda underrättelser mot de hot vi står inför.
It may seem obvious to state that we need to collect and use intelligence against the threats that we face.
SwedishOckså antalet fall som har lett till motiverande ställningstaganden och formella underrättelser har ökat.
In addition, the number of cases which have led to reasoned opinions and formal notifications has increased.
SwedishAngående: Vilka underrättelser om radioaktiva sjötransporter skall i förväg lämnas till länder som berörs av transportens färdväg?
Subject: Prior notice of radioactive shipments to en-route countries
SwedishInformation och underrättelser spreds inte i någon större utsträckning och inte heller förekom det slags samarbete som jag förväntat mig.
There was no real sharing of information and intelligence, not the sort of cooperation I expected to see.
SwedishOm kommissionen har skickat några formella underrättelser eller vidtagit någon annan åtgärd gentemot någon medlemsstat, ombeds den specificera
In so far as the Commission has issued letters before action or made any other approach to any Member States, can it specify:
SwedishUtgångspunkten är principen om tillgång till alla uppgifter, all information och alla underrättelser som finns hos alla myndigheter i hela EU.
It is based on the principle of availability of all data, information and intelligence held by all agencies across the European Union.
SwedishÄven om kommissionen inte är delaktig i att samla in underrättelser, ifrågasätter vi inte de slutsatser som Europaparlamentet har dragit.
Even though the Commission is not involved in intelligence gathering activities, we do not question the findings of the European Parliament.
SwedishDen fråga som ledamoten har satt fingret på är absolut riktig: det är ingen mening med underrättelser om informationen inte delas med andra.
The point that the Member has put his finger on is absolutely correct: there is no point in intelligence gathering if the information is not shared.
SwedishTyvärr får underrättelser om att orättvisa militärkommissioner och förvar på obestämd tid utan rättegång kommer att fortsätta trots att Guantánamobasen är stängd.
Sadly, we learn that unfair military commissions and indefinite detention without trial will carry on, even if Guantánamo is closed.
SwedishVad gäller det andra händelseförloppet, faller inte insamling av konkurrenskraftiga underrättelser inom räckvidden för en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.
As to the second scenario, the gathering of competitive intelligence does not come within the scope of a common foreign and security policy.
SwedishFörra månaden skickade kommissionen ett motiverat ställningstagande till Danmark och fem formella underrättelser till Belgien, Spanien, Frankrike, Italien och Portugal.
Last month the Commission sent a reasoned opinion to Denmark and five letters of formal notice to Belgium, Spain, France, Italy and Portugal.
SwedishAlla dessa EU-bestämmelser kräver att det inrättas informationssystem som gör det möjligt att vidarebefordra underrättelser och information mellan medlemsstaterna.
All these European regulations require the set-up of information systems capable of relaying notifications and information between the Member States.
SwedishJag välkomnar därför helhjärtat de åtgärder som syftar till att samordna och ena system för underrättelser, polis och säkerhet, som man kom överens om förra veckan.
I therefore wholeheartedly welcome the measures to coordinate and unify intelligence, police and security systems that were agreed upon last weekend.