«sätta» на английском

SV

«sätta» перевод на английский

volume_up
sätta {глаг.}
SV

sätta [satte|har satt] {глагол}

volume_up
1. общее
sätta (также: sätta igång, lägga, ordna, rigga)
Vi uppmanar USA att sätta upp mål som är jämförbara med dem som EU har satt upp.
We call on the US to set targets that are comparable to those set by the EU.
Som föredraganden säger måste vi sätta upp gemensamma ambitioner och mål.
Common ambitions and objectives must be set, as the rapporteur proposes.
Samhället måste sätta etiska gränser för vetenskapen och inte omvänt.
Society must set ethical limits for science and not the reverse.
Europeiska unionen bör sätta det sociala i centrum för uppbyggnaden.
The European Union should actually place social issues at the heart of the building of Europe.
Hur kan någon överhuvudtaget sätta någon tillit till den nuvarande brittiska regeringen?
How can anyone place any trust whatsoever in the present UK government?
Det är viktigt att sätta folkhälsan före alkoholindustrins intressen.
It is important to place the health of the public above the interests of the wine industry.
sätta (также: sätta sig, ligga, sitta, stå)
Jag fick sätta mig ner med min dotter och säga, "Så här ser läget ut."
I had to sit down with my daughter and say, "Here's the situation."
Kanske vi, vid något tillfälle, skulle kunna sätta oss ned och dela våra erfarenheter av paradoxer.
Perhaps, some time, we should sit down and share paradoxical experiences.
Vilka ska i detta skede sätta sig ned och föra verkliga förhandlingar med de militära ledarna?
Who will sit down at a table at this point and genuinely negotiate with the military leaders?
sätta (также: lämna, överge, avsegla, lägga)
I vilket avseende har Europaparlamentet kunnat sätta sitt signum?
Where has the European Parliament been able to leave its mark?
Mänskligt liv och skapande syftar till att sätta avtryck.
Human life and creativity aim to leave an imprint.
Om det presenterade direktivet är bra vill jag sätta ett frågetecken för.
Whether or not the guideline is a good one, I take leave to doubt.
The pit could become lodged in our throats.
sätta (также: lämna, parkera, placera)
Det är den enda situationen i sitt slag i världen, för till och med i Fidel Castros Kuba finns det opposition, och Castro kan inte sätta alla i fängelse.
We are speaking today about a peculiar kind of political Jurassic Park, about a regime that froze in time 50 or 30 years ago.
Jag kommer att ge kommissionsledamot Joe Borg tid att sätta sig ner.
. - (FR) Madam President, I will allow Commissioner Borg some time to settle into his seat.
Kommissionen har med andra ord för avsikt att avsluta detta samrådsförfarande och sätta punkt eller presentera ett nytt förslag före årets slut.
The Commission therefore means to end this round of consultations and settle the position or present a new proposal by the end of the year.
sätta (также: glida, slinta, undgå, smyga)
sätta (также: stötta, riskera, satsa, staka ut)
Låt oss inte sätta detta på spel sett ur ett europeiskt perspektiv.
Let us not put that at stake in a European perspective.
För det andra måste givarländerna helt och hållet upphöra med att fastställa otaliga villkor för biståndet och sätta mycket på spel för att få mätbara resultat.
Secondly, donor countries absolutely have to stop imposing innumerable conditions on aid and staking a lot on measurable results.
Det är dynamiken i Europa som står på spel, sade ni helt riktigt, och det kommer att kräva alla våra krafter om denna europeiska dynamik skall kunna sätta igång något på allvar.
You said quite rightly that the development of Europe is at stake here, and we will need to make every effort if this process of development is actually to lead anywhere.
sätta (также: hälla, komma av sig, stoppa, lura)
Det kan sätta AAA-betyg på skräpobligationer som utfärdas av euroområdets bankrutta ekonomier.
It can stick AAA ratings to junk bonds issued by the eurozone's failed economies.
Är inte detta det dummaste du nånsin sett någon sätta på huvudet?
Aren't those the dumbest things you ever seen somebody stick on their head?
Man kan inte jämföra en äkta produkt med en imitation och därefter sätta en annan prislapp på den.
You cannot compare a real product with an imitation and then stick on another price tag.
sätta (также: satte, sticker, sätter, stoppar 3)
Så filmskapning var möjligheten att sätta bilder och berättelser tillsammans.
So, filmmaking was the way to put pictures and stories together, and that made sense.
Man måste sätta stopp för högriskspekulationer genom en finansiell transaktionsskatt.
An end must be put to high risk speculation through a financial transactions tax.
Albaniens politiker måste snarast sätta de albanska medborgarnas intressen först.
Albania's politicians urgently need to put the interests of Albania's citizens first.
2. "vadhållning"
sätta
volume_up
to lay [laid|laid] {глаг.} (betting)
Det är EU och inte ryska Gazprom som ska sätta reglerna för energihandel på den inre marknaden.
It is the EU and not Gazprom in Russia which has to lay down the rules for trade in energy on the internal market.
Det skulle dock vara katastrofalt för den moderna tiden om man måste sträcka vapen utan att sätta sig till motvärn.
However, it would be catastrophic for our modern times if we were forced to lay down our arms without resistance.
But who lays down the criteria?
3. полиграфия
Du kan sätta ihop etikettpåskriften av de olika databasfälten i databasen.
You can compose the label inscription by transferring the respective fields from a database.
4. "text"
sätta
volume_up
to typeset {глаг.} (printing)
5. разговорный
sätta (также: stoppa, lägga, applådera, slå)

Синонимы (шведский) для "sätta":

sätta

шведские примеры использования для "sätta"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishHerr Megahy, jag vill inte sätta i gång en ny debatt angående gårdagens debatt.
Mr Megahy, I would not want to begin a new discussion about yesterday's debate.
SwedishNu måste vi sätta igång, eftersom det är viktigt att kommissionen är samordnad.
We now have to get to work, as it is important that the Commission is coordinated.
SwedishDu kan även sätta på och stänga av bakgrunden med menykommandot Visa - Markeringar.
You can also turn the highlighting on and off by choosing View - Field Shadings.
SwedishPresident Janukovitj och hans myndigheter måste sätta stopp för denna förföljelse.
President Yanukovych and his authorities must bring an end to this persecution.
SwedishHarmoniseringen av skattebasen skulle sätta tryck på nationella skattesatser.
The harmonisation of the tax base would lead to pressure on national tax rates.
Swedish—Finanskrisen har utan tvivel bidragit till att sätta en ny dagordning för EU.
—the financial crisis was undoubtedly one reason for re-setting the EU agenda,
SwedishDärför ber jag uttryckligen kommissionen att de skall sätta lite fart i denna fråga.
Therefore I would earnestly entreat the Commission to take action on this issue.
SwedishDet är därför särskilt viktigt för oss att sätta tydliga gränser för arbetstiden.
Madam President, reviewing the directive takes more than a simple legal step.
SwedishAtt sätta stopp för våldet kommer att kräva en samordnad och mångfacetterad insats.
Putting a stop to violence will require a coordinated and multi-faceted effort.
SwedishJag var säker på att våra besökare skulle sätta värde på att veta vad vi talar om.
I felt sure that our visitors would appreciate knowing what we were talking about.
SwedishVi bör sätta oss ner runt bordet gemensamt och diskutera det hela med våra grannar.
We should get round the table together and discuss things with all our neighbours.
SwedishNär det gäller fattigdomsbekämpning måste vi verkligen sätta upp ambitiösa mål.
When it comes to combating poverty, our goals really must be more ambitious.
SwedishEller så kanske jag kan sätta ihop ett av långa och korta isbitar -- isbits-morse.
Or perhaps I can assemble one out of dot and dash ice cubes -- ice cube Morse code.
SwedishFör det andra kan vi inte fortsätta att sätta samman budgeten som vi gör i dag.
Secondly, we cannot proceed with the budget as it is being configured today.
SwedishVi bör även tacka Turkiet för dess mod att bistå oss med att sätta in trupper.
We should also thank Turkey for having the courage to help us in committing troops.
SwedishEuropa får inte sätta deras fri- och rättigheter åt sidan för andra hänsyn.
Europe must not make their rights and freedoms secondary to other considerations.
SwedishMen det betyder att vi måste sätta vår politik under luppen och göra minskningar.
But that would mean having to scrutinise our policies and cut back on them.
SwedishOch vi behöver starka, smarta, självsäkra unga kvinnor som kan sätta sig bakom ratten.
And we need strong, smart, confident young women to stand up and take the reins.
SwedishJag ber er att sätta er ned när nu Duisenberg kommit till oss.
Ladies and gentlemen, please take your places, as Mr Duisenberg has just joined us.
SwedishMed andra ord finns det ett tydligt mervärde i att sätta turismen i ett EU-sammanhang.
In other words there is a clear added value in placing tourism in an EU context.