«på nära håll» на английском

SV

«på nära håll» перевод на английский

EN
SV

på nära håll {прилагательное}

volume_up
på nära håll (также: lokal, när-, orts-)
volume_up
local {прилаг.}
Låt oss även tänka på sysselsättning nära håll eller stöd till människor.
We must also consider jobs in local services or care services.
Genom vårt EU-kontor och vårt lokala Echo-kontor följer vi situationen nära håll.
We are closely monitoring the situation through our EU delegation office and through our local ECHO office.
Dessa förslag, som även benämns lokala initiativ, är framför allt de planer vi följer nära håll så att vi kan få möjlighet att sprida denna kunskap, information och erfarenhet.
These proposals, also called local initiatives, are the plans we monitor closely, so that we can disseminate knowledge, information and experience.

варианты переводов в шведско-английском словаре

прилагательное
English
наречие
English
предлог
nära прилагательное
nära наречие
English
nära глагол
nära
English
nära предлог
håll имя существительное
hålla глагол
hall имя существительное
häll имя существительное
English
hälla глагол

шведские примеры использования для "på nära håll"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishDet är bättre att följa utvecklingen under de närmaste två åren nära håll.
It is preferable to follow the developments in the next two years from a close range.
SwedishMot bakgrund av detta kommer kommissionen att nära håll följa ärendet.
Having said that, the Commission will continue to follow this matter very closely.
SwedishNaturligtvis kommer Europeiska unionen att följa dessa händelser nära håll.
Naturally, the European Union intends to follow these events closely.
SwedishVi behövde inte vänta länge innan detta blev verklighet nära håll.
We did not have to wait long for all this talk to turn into a reality close at hand.
SwedishDet låter folk uppleva Europa nära håll och på daglig basis, oavsett var de befinner sig.
It lets people experience Europe at first hand on a daily basis, wherever they are.
SwedishVi skall nära håll följa utnämningsförfarandet som måste vara öppet och ske med beslutsamhet.
We will closely monitor this appointments policy, which must be open and decisive.
SwedishRådet följer redan det kritiska politiska och ekonomiska läget i Zimbabwe nära håll.
The Council is closely monitoring the critical political and economic situation in Zimbabwe.
SwedishKommissionen tänker låta parlamentet delta nära håll och hålla parlamentet underrättat om detta.
The Commission intends to keep Parliament closely involved and informed on this.
SwedishBesökarna fick se parlamentets arbete nära håll och lära sig om vårt dagliga arbete.
Visitors were able to see the work of Parliament close up and learn about our everyday work.
SwedishArresteringen av Yorongar och bland annat en del journalister, har följts nära håll.
The arrests of Mr Yorongar and some journalists, in particular, have been monitored closely.
SwedishDet är i själva verket på detta sätt nya arbeten kan skapas nära håll.
These policies will allow new jobs to be created that are as close to the ground as possible.
SwedishDet är därför vår skyldighet att övervaka klimatförändringarna nära håll och med oro.
Therefore, we cannot fail to monitor it closely and with concern.
SwedishFrankrike följer nära håll det pågående arbetet i kommissionen.
France is paying close attention to the work currently being undertaken by the Commission.
SwedishDessutom måste parlamentsledamöter få tillstånd att nära håll övervaka denna situation.
Moreover, MEPs must be allowed to monitor this situation closely.
SwedishVår granne följde inte bara händelserna nära håll utan kände verkligen empati för Ungern.
Our neighbour did not just follow the events from close by, but had real empathy for Hungary.
SwedishVi har haft möjlighet att nära håll iaktta vad denna speciella demokratiform innebär.
We have had the opportunity to observe close up what this special form of democracy is all about.
SwedishJag kommer att följa era överläggningar i morgon nära håll och även förhandlingarna med rådet.
I will follow your deliberations tomorrow and the negotiations with Council very closely.
SwedishNi har nära håll bevittnat kapprustningen under kalla kriget.
You have experienced at first hand the arms race during the Cold War.
SwedishDet är bättre att följa utvecklingen under de närmaste två åren nära håll.
Initially, she even asked for the list of offences to be extended – a request that the Commission rejected.
SwedishJag har träffat många av dem och har fått uppleva deras påhittighet och entusiasm nära håll.
I have met many of them and have experienced at first hand their resourcefulness and dedication.