«ordalag» на английском

SV

«ordalag» перевод на английский

volume_up
ordalag {т. мн.ч.}
EN
SV

ordalag {только во множественном числе}

volume_up
ordalag (также: termer)
Media hänvisar till de så kallade extrakostnaderna i överdrivna ordalag.
The press are referring to the so-called extra costs in exaggerated terms.
I allmänna ordalag kommer ingenting att bli patenterbart som inte redan var patenterbart.
In general terms, nothing will be made patentable that was not patentable already.
Europaparlamentet fördömer starkt denna kriminella handling i starkast möjliga ordalag.
The European Parliament denounces this criminal act in the strongest possible terms.

шведские примеры использования для "ordalag"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishVad föredraganden antydde i försiktiga ordalag är faktiskt ett klart problem.
The difficulty to which the rapporteur referred so diplomatically is a real one.
SwedishRätten till mänsklig värdighet och mänsklig integritet formuleras i klara ordalag.
It articulates to good effect the right to human dignity and integrity of the person.
SwedishIbland vittnade de i förtäckta ordalag, och ibland var det ett ombud som talade.
Sometimes they would even testify indirectly, and sometimes it would be a lawyer speaking.
SwedishI skälen tas euroobligationer upp i allmänna ordalag och utan att man går in på detaljer.
The recitals raise the concept of Eurobonds, woolly-worded and with no details.
SwedishHerr kommissionär, jag tackar för att ni uttryckt er i så korta ordalag och så precist!
Commissioner, allow me to thank you for being both brief and to the point.
SwedishFör att åstadkomma detta räcker det dock inte med allmänna ordalag och formuleringar.
To achieve this, however, generic words and statements are not enough.
SwedishJag lovar att detta är den enda gång som jag tänker citera Keynes i välvilliga ordalag.
I promise that is the only time I am going to quote Keynes approvingly.
SwedishI toppmötets efterdyningar är Europa ämnet för mycket negativa ordalag och känslor.
In the aftermath of the summit, Europe is the subject of much negative language and sentiment.
SwedishDet jag vill se formuleras i klara ordalag, och jag gläder mig åt Izquierdos bidrag.
What I want is articulated wonderfully well and I am pleased with Mr Izquierdo's contribution.
SwedishJag ber att herr kommissionären besvarar frågorna i så korta ordalag som möjligt.
SwedishDet är inte särskilt meningsfullt att Europeiska rådet uttalar sig i allmänna ordalag.
It is not much use for the European Council to issue generalities.
SwedishNär det gäller Kina talar rådet i betydligt mjukare ordalag.
In the case of China, the Council is expressing itself with far more restraint.
SwedishAseanstaterna måste även uttrycka sina åsikter i skarpare ordalag.
The ASEAN member states also have to be firmer in expressing their views.
SwedishFör det tredje är detta betänkande tvetydigt och godtar i förtäckta ordalag kommissionens förslag.
Thirdly, this report is ambiguous and implicitly accepts the Commission’s proposal.
SwedishEnligt min mening räcker det inte längre att vi i allmänna ordalag talar om en hållbar utveckling.
I do not believe it is enough to speak of sustainable development in a general way.
SwedishOm direktivets kvalitet kan jag bara uttala mig i positiva ordalag gentemot kommissionen.
I will only have positive things to say to the Commission about the quality of the directive.
SwedishJag ska ta bilarnas koldioxidutsläpp, som det har talats om i de mest bestämda ordalag.
I will use the example of CO2 from cars, which has been the subject of the most definitive talk.
SwedishDetta argument används fortfarande, men i något förändrade ordalag.
This argument is sometimes still used but in slightly different forms.
SwedishMen vissa centrala frågor avhandlas tyvärr i alltför allmänna ordalag.
Unfortunately, it seems to me that some key questions were presented in too general a manner.
SwedishAlla talar om den, det skrivs om den i positiva ordalag i pressen, och det med rätta.
They are on everyone’s lips, renewable energies get good write-ups in the press, and rightly so too.