«något» на английском

SV

«något» перевод на английский

volume_up
något {нареч.}
volume_up
något {мест.}
volume_up
något {арт.}
EN

SV något
volume_up
{наречие}

något (также: inte alls, inget som helst)
volume_up
any {нареч.}
Det är en besvikelse att det knappt finns något tecken på harmonisering.
It is disappointing that there is hardly any sign of harmonisation.
I flera fall vidtogs inga åtgärder eller ledde de inte till något resultat.
In countless cases, no action was taken or if it was, it did not lead to any result.
Den inrikespolitiska situationen i Tjeckien bör inte på något sätt förhindra detta.
The domestic situation in the Czech Republic should not in any way interfere with this.
något (также: lite grann, så smått)
volume_up
slightly {нареч.} (to some degree, not very much)
Det är därför något mer tillförlitligt och det finns möjlighet till kommunikation.
As a result, it is slightly more reliable and communication is possible.
Skulle en annorlunda terminologi inte göra tillämpningen något komplicerad?
Would different terminology not make application slightly complicated?
Objektlistens utseende kan variera något beroende på med vilken modul du arbetar.
The object bar may look slightly different depending to the module you are using.
något (также: lite, en aning)
volume_up
somewhat {нареч.} (to a certain degree)
Denna är otillräcklig för tillfället, men situationen kommer att ändras något igen.
This is insufficient at the moment, but the situation will change again somewhat.
En sak i rådets rekommendation mildrar emellertid min irritation något.
However, the Council recommendation does strike a note that consoles me somewhat.
Situationen är kanske något annorlunda när det gäller kärntekniken.
The situation is perhaps somewhat different with regard to nuclear technology.

шведские примеры использования для "något"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishDet är något som är viktigt att beakta när hälsostrategin är under övervägande.
It is essential to take this fact into account when considering health strategy.
SwedishVi anser att något liknande måste ske även med bly och organiska tennföreningar.
We believe that similar action should be taken with regard to lead and organotin.
SwedishInte något av adjektiven passar på det program som kommissionen har förelagt oss.
Neither qualification applies to the programme the Commission has put before us.
SwedishOm ingen gör något kommer den utvidgning som alla önskar tillfälligt att bromsas.
If no one does, the enlargement everyone desires will come to a temporary halt.
SwedishMan behöver inte hålla något toppmöte för att fastställa en strategi för Afrika.
There is no need to hold a summit in order to determine a strategy for Africa.
SwedishMen det får inte råda något tvivel om att EU måste samarbeta om förnybar energi.
There should be no doubt, however, that Europe must cooperate on renewable energy.
SwedishJag vill be om något som rör föredragningslistan för onsdagen.
   Mr President, I have a request to make in relation to the agenda for Wednesday.
SwedishDe nya medlemsstaterna är inte något hot mot EU:s inre marknad, utan en tillgång.
The new Member States are not a threat to the EU internal market, but an asset.
SwedishMen har vi även hört något från bulgariska, rumänska eller franska journalister?
However, have we heard from Bulgarian, Romanian or French journalists as well?
SwedishMen nu har vi chansen att göra något åt kemikalierna, och vi bör ta den chansen.
But we now have a chance to act on chemicals, and we should seize that chance.
SwedishDet kommer inte att bli något skifte i maktbalansen mellan EU och medlemsstaterna.
There will be no shift in the balance of power between the EU and Member States.
SwedishFör närvarande föreligger dock inte något sådant förslag.
That is correct, Mr Rübig, but at the moment no such request has been submitted.
SwedishJag menar, det är så mycket att göra, och han har inte råd att förlora något tid.
I mean, there's so much work to be done, and he can't afford to lose that time.
SwedishJag skall ta reda på vad som har hänt, och varför ni inte har fått något svar.
I shall investigate what exactly happened and why no reply has been forthcoming.
SwedishInte heller på den punkten är General Motors europeiska verksamhet något undantag.
In this respect too, the European operations of General Motors are no exception.
SwedishI detta avseende ber vi socialdemokrater kommissionen om något mycket tydligt.
In this regard, what we Socialists are asking from the Commission is very clear.
SwedishJag vore mycket tacksam om ni kunde säga något konkret angående dessa tre punkter.
I would be most grateful to you if you could answer these three specific points.
SwedishDärför skall jag nu helt kort säga något om innehållet i förslag och betänkande.
I therefore wish to comment briefly on the content of the proposal and the report.
SwedishEuropaparlamentet har inte lagt fram något betänkande sedan 2004 om den frågan.
There has not been a report by the European Parliament since 2004 on this subject.
SwedishOm ni inte är närvarande faller frågan och ni kommer inte att erhålla något svar.”
If you are not present, the question falls and you will not receive an answer.'