«förhållande» на английском

SV

«förhållande» перевод на английский

volume_up
förhållande {мн.ч.} [пример]
EN

SV förhållande
volume_up
{средний род}

1. общее

förhållande
volume_up
affine {имя существительное}
förhållande (также: fråga, portfölj, ärende, tillstånd)
volume_up
case {имя существительное}
Ett jämbördigt förhållande är i det här fallet det samma som lika möjligheter.
And an equal footing, in this particular case, means parity.
Så länge som detta förhållande råder kommer valutan sannerligen inte att vara en verkligt ”gemensam” valuta.
Indeed, ‘as long as this is the case there will never be a ‘single currency’.
Under alla omständigheter är alla i dag medvetna om att vi måste vara mer försiktiga i vårt förhållande till naturen.
In any case, everyone is now aware that we need to be more careful in our dealings with nature.
förhållande (также: detaljer, faktum, omständighet, ståt)
volume_up
circumstance {имя существительное}
Kontrollerna måste dock vara proportionerliga i förhållande till vad de syftar till att åstadkomma.
However, the controls must be proportionate to the circumstances which they aim to bring about.
Några anser kanske att de är för milda, men de är proportionerliga i förhållande till de särskilda omständigheterna.
Some people might say that they are very mild, but the are proportionate in response to specific circumstances.
Det jag kan säga är att det är svårt för mig att just idag göra en förteckning över de ställen eller under vilka förhållande som minoritetsspråken beaktas.
What I can say is that it is difficult for me, here and now, to give you a list of the places or circumstances in which minority languages are taken into consideration.
förhållande (также: omständighet, kommissionär, faktor, agent)
volume_up
factor {имя существительное}
Detta förhållande har erkänts som en social riskfaktor.
There has been an increase in the number of elderly people living alone, something which is acknowledged as a factor of social risk.
Euroområdets inre sammanhållning är en viktig politisk faktor i förhållande till resten av världen.
Mr President, the internal cohesion of the euro zone is an important political factor faced with the rest of the world.
Man analyserar inte effekterna av detta i förhållande till den gemensamma marknadens effektivitet och inte heller värderar man lämpligheten att formulera förslag.
It makes no analysis of the effects of this factor on the effectiveness of the COM and nor does it assess the advisability of making proposals.
förhållande (также: skildring, berättelse, relation, släkting)
volume_up
relation {имя существительное}
Det garanterar rättvisare villkor för sessionsmusiker i förhållande till solister.
It guarantees fairer conditions for session musicians in relation to soloists.
Rådet kommer att diskutera kommissionens förslag i förhållande till målen.
That Council will discuss the Commission's proposals in relation to the objectives.
Detta är särskilt viktigt i förhållande till vårt gemensamma grannskapsområde.
This is particularly important in relation to our common neighbourhood.
förhållande (также: släktskap, samband, kärleksförbindelse)
volume_up
relationship {имя существительное}
Ett sådant förhållande bör inte inriktas på återtagande och utelämna allt annat.
Such a relationship should not centre on readmission to the exclusion of all else.
Vi vill ha detta konstruktiva strategiska förhållande och partnerskap med Kina.
We want this constructive strategic relationship and partnership with China.
Decentralisering skulle innebära ett förhållande med enbart en medlemsstat.
Decentralisation suggests a relationship with one Member State only.
förhållande (также: arbete, anställning, omständighet, plats)
volume_up
situation {имя существительное}
Det är ett förhållande som har negativa konsekvenser för patienterna.
This is a situation which has negative consequences for patients.
Resultatet av detta förhållande är sådana svar, som ni just har fått av mig.
Answers such as that which I have just given you are the result of this situation.
Följaktligen är det nödvändigt att snabbt vidta åtgärder mot detta förhållande.
Consequently urgent action is needed to remedy this situation.

2. математика

förhållande (также: relationstal)
volume_up
ratio {имя существительное}
Kvinnornas medverkan på Internet i förhållande till männens är ett mot fyra.
The ratio of women to men on the Internet is in the region of one to four.
De vill ha en smidig institution med ett gott förhållande mellan kostnader och effektivitet.
They want a flexible institution, with a good cost-efficiency ratio.
Under kvällstimmarna gäller till och med ett förhållande på 1 till 10.
At nights the ratio can even be one to ten.

Синонимы (шведский) для "förhållande":

förhållande

шведские примеры использования для "förhållande"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishVi anser att det är lämpligt att ställa oss positiva i förhållande till Turkiet.
We do believe it is advisable to adopt a positive position with regard to Turkey.
SwedishIdag är inte åklagarna självständiga i förhållande till den politiska makten.
At present, the prosecuting authorities have no independence from the executive.
SwedishHär anger Du ytandelen för ursprungsfärgen i förhållande till färggradienten.
Enter here the proportion of the area of the starting color against the gradient.
SwedishEuropa har som stor donator hittills förhållit sig passivt i förhållande till Angola.
Europe, as a major donor, has so far remained too passive with regard to Angola.
SwedishAlla kolumner efter den kolumn som ändras förskjuts i förhållande till sina bredder.
The width of all the columns located behind the break is changed proportionately.
SwedishÄven om resurserna är stora är de ändå väldigt knappa i förhållande till problemen.
Although the sums are huge, they are nevertheless meagre compared to the problems.
SwedishSysselsättningsnivån för kvinnor minskar i förhållande till hur många barn de har.
Employment among women decreases according to the number of children that they have.
SwedishDen nya europeiska avdelningen för yttre åtgärder borde återspegla detta förhållande.
This fact should be reflected within the future European External Action Service.
SwedishProgrammen 1997-1999 innebär, givetvis, en fortsättning i förhållande till 1994-1996.
The 1997-1999 programmes obviously maintain continuity with those of 1994-1996.
SwedishDetta förhållande underminerar de grundläggande principerna i EU-fördragen.
This state of affairs undermines the fundamental principles of the EU Treaties.
SwedishEuropa måste stabilisera sitt förhållande till huvudproducenterna utanför EU också.
Europe needs stable relationships with the main producers outside the EU too.
SwedishHur står det i förhållande till EU: s ambition att själv kunna fatta beslut?
How does this relate to the EU's ambition to be able to take unilateral decisions?
SwedishDetta är ett märkligt och orimligt förhållande som har tillåtits bestå under lång tid.
This is an extraordinary anomaly. It has been allowed to go on for a long time.
SwedishKommer ni att vara en man eller en mus i ert förhållande till medlemsstaterna?
In your relations with Member States, are you going to be a man or a mouse?
SwedishDetta faktum erinrar mig om ett förhållande som jag ofta upplevt i mitt yrke.
It reminds me of something I frequently experienced in my professional life.
SwedishHur står det i förhållande till EU:s ambition att själv kunna fatta beslut?
How does this relate to the EU' s ambition to be able to take unilateral decisions?
SwedishStrukturfonderna bör förbli ett europeiskt mervärde i förhållande till medlemsstaterna.
The Structural Funds must remain a European capital gain for the Member States.
SwedishAtt ändra på detta förhållande är kanske den viktigaste förändringen som kan göras.
Altering this state of affairs is perhaps the most important change which can be made.
SwedishI förhållande till fusioner har jag två frågor till er, kommissionär Monti.
On the subject of mergers, I have two questions for you, Commissioner Monti.
SwedishHans politiska ställning i förhållande till hans religiösa tillhörighet.
His political position on the basis of his religious affiliation, in other words.