«fördjupning» на английском

SV

«fördjupning» перевод на английский

volume_up
fördjupning {comm. gen.}

SV fördjupning
volume_up
{общий род}

fördjupning (также: källa, brunn, hål, hålighet)
volume_up
well {имя существительное}
Utvidgningsprocessen måste ske med en fördjupning av institutionerna och vi vet mycket väl att utan denna utvidgning skulle vi inte ha haft någon fördjupning.
We are well aware that deepening would not be taking place if enlargement were not on the horizon.
Jag tror att det är djupt felaktigt att låtsas som om allt är väl, när det val man har gjort avgjort går i riktning mot en utvidgning utan fördjupning.
I think that pretending everything is going well, when the choice that has been made goes decidedly in the direction of enlarging the Union without deepening it, is profoundly wrong.
Dessa bemödanden måste befrämja en fördjupning av händelserna och också säkra minoriteternas rättigheter att till att börja med överhuvud taget informera om minoriteter och om andra åsikter.
These efforts should support a deeper critical view of events, as well as secure the rights of minorities, and above all inform about minorities and other opinions.
fördjupning (также: nedgång, depression, kris, sänka)
volume_up
depression {имя существительное}
Andra året innehåller fördjupningar inom musikinspelningsteknik, filmljudteknik, direktmixning med surroundljud och efterbearbetning i 5.1.
The second year contains depressions in music recording, film, audio engineering, live mixing in surround sound and post production in 5.1.
fördjupning (также: hålighet, dalgång, sänka i marken)
volume_up
hollow {имя существительное}
fördjupning (также: uppehåll, avbrott, paus, nisch)
volume_up
recess {имя существительное}
fördjupning (также: tråg, ho)
volume_up
trough {имя существительное}

Синонимы (шведский) для "fördjupning":

fördjupning
Swedish

шведские примеры использования для "fördjupning"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishVad innebär det när vi betraktar fördjupning och utvidgning som en odelbar uppgift?
What does it mean when we regard deepening and enlargement as one indivisible task?
SwedishRegeringskonferensen skall förena utvidgning och fördjupning.
Mr President, the aim of the IGC is to reconcile enlargement with deepening.
SwedishBreddning kan inte ske utan fördjupning. Därför paragrafen i fråga i vår resolution.
We cannot broaden without deepening, as we have said in the resolution.
SwedishJag har läst teknisk miljövård som inriktning med fördjupning inom miljögeokemi.
I have read the technical environment direction with specialization in environmental geochemistry.
SwedishUtvidgningen av Europeiska unionen bör vara en fördjupning av EU: s politikområden.
Enlargement of the European Union must mean the deepening of the policies of the European Union.
SwedishFör att framgångsrikt nå detta mål måste vi arbeta för en ökad fördjupning av Europa.
In order to successfully reach these goals, we need to work for a greater deepening of Europe.
SwedishDet andra studieåret sker en tydlig fördjupning i ämnet sjukgymnastik.
The second year of study is a clear specialization in physiotherapy.
SwedishSå här i efterhand kan vi säga att den senaste utvidgningen, utan fördjupning, var överilad.
In retrospect, the last enlargement, without deepening, was premature.
SwedishJag tänker på den fördjupning av de transatlantiska förbindelserna som har ägt rum med unionen.
I am thinking of the broader and deeper transatlantic ties which the Union has developed.
SwedishDet är ett recept på svikna förväntningar hos allmänheten; en inbyggd fördjupning av krisen.
That is a recipe for disappointed public expectations; the worsening of the crisis is built in.
SwedishElmar Brok, Camiel Eurlings m.fl. efterlyste en avvägning mellan fördjupning och utvidgning.
Mr Brok, Mr Eurlings and others called for a balance to be struck between deepening and widening.
SwedishKommissionären berörde just frågan om fördjupning och förstärkning.
The Commissioner has just spoken of deepening and strengthening.
SwedishVissa undrar om utvidgningen sker på bekostnad av fördjupning.
Some wonder whether enlargement is done at the expense of deepening.
SwedishVad gäller fördjupning av skatter, anser vi att kommissionen har valt en onödigt komplicerad modell.
On tax deepening, we believe the Commission has opted for an unnecessarily complex formula.
SwedishElmar Brok sa att de som kämpar hårdast för en breddning ofta är de som motsätter sig en fördjupning.
Mr Brok said that those who push hardest for widening are often those who oppose deepening.
SwedishI åratal har man diskuterat om dilemmat kring förhållandet mellan fördjupning och utvidgning.
For some years now, we have been discussing the dilemma of whether we should consolidate or expand.
SwedishUnder flera år var unionens trossats: fördjupning före utvidgning.
For years the European Union held the belief that we needed a deeper Union before an enlarged Union.
SwedishFör första får det inte vara ett val mellan fördjupning och utvidgning, som vissa får oss att tro.
No choice should be made between deepening or enlarging first, as some people lead us to believe.
SwedishNi behöver inte berätta för oss att fördjupning är en mycket viktig punkt vid sidan av utvidgningen.
You do not need to tell us that strengthening is extraordinarily important along with enlargement.
SwedishLissabonfördraget är oumbärligt för EU när det gäller att kombinera utvidgning med fördjupning.
The Treaty of Lisbon is essential, as the European Union needs it to combine enlargement with deepening.