«ens om» на английском

SV

«ens om» перевод на английский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "ens om" в контексте.

варианты переводов в шведско-английском словаре

ens местоимение
English
om союз
om предлог
öm прилагательное

шведские примеры использования для "ens om"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishOm så är fallet skulle man kunna diskutera om det ens behövs en urvalsprocess.
If that is the case, it is arguable whether we need a selection process at all.
SwedishVi har nu ett procentuellt krav på återbetalning, tror jag, om inte ens 16 procent.
I believe I am right in saying that our recovery rate has not even reached 16 %.
SwedishTiden för konkreta gärningar har emellertid ännu inte tagit fart om ens börjat.
The time for real action has not yet got under way, however, nor has it even begun.
SwedishOm passagerare inte ens får någon information om ersättning, vad kan de då göra?
If passengers are not even given any information about compensation, what can they do?
SwedishDet handlar inte ens om inre frågor, detta är externa frågor av största betydelse.
This is not a question of internal affairs, but external affairs of great importance.
SwedishDet handlar inte ens om att göra följderna för trafikförseelser gemensamma.
It is not even a matter of communitizing the consequences of driving offences.
SwedishOch är det verkligen acceptabelt att offren inte ens informerats om sina rättigheter?
Moreover, is it acceptable that the victims were not even informed of their rights?
SwedishJag ska inte ens börja prata om utfodring av instängda djur, så kallad CAFOS.
And don't even get me started on the Confined Animal Feeding Operations called CAFOS.
SwedishDärför måste vi lägga på ett kol om vi ens ska få till stånd tillfälliga avtal.
We therefore have to get a move on if we are even to have temporary agreements in place.
SwedishVem, förutom föredraganden och några få tjänstemän, vet ens vad jag talar om?
Who, apart from the rapporteur and a few officials, even knows what I am talking about?
SwedishSanningen är att mycket litet, om ens något, har hänt vad denna begäran anbelangar.
The reality is that very little, if anything, has happened in relation to that request.
SwedishI enlighet med vilka fastställda bestämmelser - om ens några - i fördragen?
On the basis of which powers enshrined - or not, as the case may be - in the Treaties?
SwedishJag talar inte ens om mordet på de tre kristna förläggarna och en katolsk präst.
I am not even talking about the murder of three Christian publishers and a Catholic priest.
SwedishLäkarvetenskapen har dock ännu inte ens full kunskap om vad som orsakar sjukdomen.
Medical science, however, still does not even fully understand the causes of the disease.
SwedishDet här rådet skulle jag inte behöva ens om jag vore lika blygsam som ni.
Even if I suffered from such modesty as yours, I would not need this advice.
SwedishI detta fall kunde vi inte ens enas om att denna princip skulle finnas med bland skälen.
In this case we could not even agree on this principle being laid down in a recital.
SwedishAlltså är inte ens argumenten om årlig basis och flerårighet någon ursäkt.
So not even the argument for annual or multiannual revisions is an excuse.
SwedishHur skall vi kunna vidta nya åtgärder om vi inte ens vet om de gamla fungerar?
How can we take new steps if we do not even know if the old ones work?
SwedishKan vi verkligen ha ett större EU med mindre pengar, om ens några pengar alls?
Can we really have more Europe with less money, if any money at all?
Swedish"Det finns inte ens någon statistik om Afrika" "för att veta vad som händer."
And there's not even statistics on Africa to know what is happening."
Другие слова
Swedish
  • ens om

Больше в немецко-русском словаре.