«ens något» на английском

SV

«ens något» перевод на английский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "ens något" в контексте.

варианты переводов в шведско-английском словаре

ens местоимение
English
något наречие
något местоимение
något артикль
English

шведские примеры использования для "ens något"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishSanningen är att mycket litet, om ens något, har hänt vad denna begäran anbelangar.
The reality is that very little, if anything, has happened in relation to that request.
Swedish9 miljoner ecu extra för förnyelsebar energi, det är inte ens något skämt, det är tragiskt.
An extra ECU 9 million for renewable energies is not a joke, it is a tragedy.
SwedishAmsterdam kräver vid detta förfarande inte ens att något yttrande inhämtas från oss.
Amsterdam does not even require us to deliver an opinion at any point during this procedure.
SwedishDen omfattar inte ens något av resultaten av Rambolls konsekvensanalys.
It does not even include any of the Ramboll impact assessment findings.
SwedishHur kan man alltså skydda arter som man ännu inte ens vet något om?
How can we protect species, therefore, about which we still do not even know anything?
SwedishSäger vi att vi är beredda till denna gest innan det ens finns något slutgiltigt avtal?
Are we saying that we are prepared to make this gesture even before we get a final agreement?
SwedishSvaret den ger är hur vi ens kan fråga något sådant och att allt visst är helt i sin ordning.
The response was: how could you even ask us such a thing; everything is just fine here.
SwedishIngen har rätt att kalla det något annat ens för att sätta sig upp mot den sovjetiska överhögheten.
No one can call it otherwise in the name of opposition to Soviet sovereignty.
SwedishHundarna skulle varit på det om något ens kommit nära stänglset.
The dogs would've been all over it if anything had gotten near that fence.
SwedishDet finns inte ens något riktigt nytt från rådet och EU:s nya ständige ordförande.
There is not even anything really new from the Council and the new President of the European Council.
SwedishPå det Okinawska språket finns det inte ens något ord för pensionering.
In the Okinawan language there is not even a word for retirement.
SwedishJag vill inte att kommissionen ska komma fram till något, inte ens ett konsoliderande dokument.
I do not want the Commission to come up with anything, not even a consolidating document.
SwedishGränsen är ännu inte nådd för dess omsättning, så det finns inte ens något behov av en ökning.
The transaction limit has not yet been reached, so there is not even any need for the increase.
SwedishDessutom är det nästan omöjligt att få royaltyer, eftersom det inte ens finns något system för detta.
Furthermore, it is almost impossible to receive royalties, because structures do not even exist.
SwedishEn sådan hämning är hälsosam eftersom detta inte är kopplat eller ens har något samband med terrorism.
Where this has no connection or even correlation with terrorism, that inhibition is a healthy one.
SwedishFörsök inte ens stjäla något... eller att föra bort henne!
SwedishBetänkandet innehåller inte ens något krav på att skydda samhällsservice från alla privata investeringar.
It does not even provide for the obligation of protecting public services against all private investment.
SwedishDet här betänkandet vilar på en mycket stor enhällighet, det har nämligen inte ens lagts fram något enda ändringsförslag.
This report is based on a very broad consensus, for not one single amendment has been tabled.
SwedishHar den ens något som ska föreställa prioriteringar?
SwedishDessutom är det nästan omöjligt att få royaltyer, eftersom det inte ens finns något system för detta.
At the moment, the majority of pirating, almost 70 %, takes place in China and much of it is taking place on the Internet.
Другие слова
Swedish
  • ens något

Больше в польско-русском словаре.