«enormt problem» на английском

SV

«enormt problem» перевод на английский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "enormt problem" в контексте.

варианты переводов в шведско-английском словаре

enormt наречие
enorm прилагательное
problem имя существительное

шведские примеры использования для "enormt problem"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishSena betalningar är ett enormt ekonomiskt problem i handelsförbindelser inom EU.
Late payment is a massive economic problem in commercial transactions within the EU.
SwedishDetta är med andra ord ett enormt problem för hela Europeiska gemenskapen.
So this is clearly a massive problem across the whole of the European Community.
SwedishÅ andra sidan har det inträffat en katastrof i Japan som utgör ett enormt problem.
On the other hand, there has been a disaster in Japan which represents a huge problem.
SwedishKorruptionen är fortfarande ett enormt problem, ända upp på högsta politiska nivå.
To this day, corruption is an enormous problem right up to the highest political level.
SwedishJag anser att det är ett enormt problem men vi måste få veta dess omfattning.
In my view, this problem is enormous but we need to have it quantified.
SwedishMen er begäran om att förlänga överföringsperioden till 2012 innebär ett enormt problem.
However, your request to prolong the transitional period until 2012 poses a huge problem.
SwedishJag skulle vilja tillägga att även smuggling är ett enormt stort problem för Montenegro.
I would add that smuggling is also a dramatic problem for Montenegro.
Swedish. – Den internationella organiserade brottsligheten är ett enormt och växande problem.
   . International organised crime is a huge, and growing, phenomenon.
SwedishDet har gett upphov till ett enormt stort politiskt problem som också berör Europaparlamentet.
The political issue which has arisen is huge and also concerns the European Parliament:
SwedishPå det hela taget förblir dock Kina ett enormt problem för innehavare av immateriella rättigheter.
But, on balance, China remains a huge problem for intellectual property rights holders.
SwedishDe har ett enormt problem med att öka världens medvetenhet om detta problem från tidigare Sovjetunionen.
They have a huge problem in raising world awareness of this former Soviet problem.
SwedishSom ni kanske kommer ihåg lyckades vi i början av året lösa ett enormt svårt problem.
As you may remember, in the first half of the year we managed to resolve an enormously difficult problem.
SwedishDet är ett enormt problem för Litauen eftersom 20 procent av vår befolkning riskerar att drabbas av fattigdom.
This is a huge problem for Lithuania, since 20% of our population is at risk of poverty.
SwedishUnder senare år har de också ställts inför ett annat enormt problem - de ständigt stigande oljepriserna.
During recent years, they have also been faced with another huge problem - ever-rising oil prices.
SwedishStorbritannien har ett enormt problem med olaglig invandring.
SwedishVi står även inför ett enormt problem i och med omvandlingen av analogt innehåll till digitalt innehåll.
We also face a huge problem in connection with the conversion of analogue content into digital content.
SwedishDet rör sig om egendom som har utgjort och som fortfarande utgör ett enormt problem för den allmänna opinionen.
These are assets and property that have been and are today an enormous problem for public opinion.
SwedishDet är sant att det är ett enormt problem, men det gäller även för energiproblemet som vi står inför.
It is true that it is a huge challenge, but the same is also true of the energy challenge that we are facing.
SwedishDärmed finns det fortfarande ett enormt problem när det gäller proportionaliteten i de överföringar som görs.
Therefore, there is still a huge problem as regards the proportionality of the transfers carried out.
SwedishDessutom har vi ett enormt problem i Storbritannien.
Другие слова
Swedish
  • enormt problem

Загляни в польско-русский bab.la словарь.