«enorma mängder» на английском

SV

«enorma mängder» перевод на английский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "enorma mängder" в контексте.

варианты переводов в шведско-английском словаре

enorm прилагательное
mängder имя существительное

шведские примеры использования для "enorma mängder"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishVarje dag samlar man in enorma mängder uppgifter, som sorteras och bearbetas.
Every day, enormous amounts of personal data are captured, sorted and processed.
SwedishDe lagrar enorma mängder koldioxid och är dessutom jordens största reservoarer.
They store huge amounts of CO2. In addition, they are the earth's largest reservoirs.
SwedishDet består av enorma mängder data och våra hjärnor är unikt välkonstruerade för att tolka det.
It packs a huge amount of data, and our brains are uniquely wired to decode it.
SwedishDet lagras enorma mängder obehandlat kärnavfall i anläggning B30.
There are massive amounts of untreated nuclear waste being stored in pond B30.
SwedishVi har enorma mängder arbete att uträtta från och med nu och fram till slutet av nästa år.
We have an awful lot of work to do between now and the end of next year.
SwedishDet finns inget naturligt ljus över huvud taget, och vi förbrukar enorma mängder elektricitet.
There is no natural light at all and we demand huge amounts of electricity.
SwedishVi vet alla att detta kommer att kräva enorma mängder offentliga medel.
We all know that this will require very large sums of public money.
SwedishVi importerar enorma mängder bomull, och den produktion vi har berättigar inte till exportbidrag.
We import a huge amount of cotton and what we do produce in no way supports exportation.
SwedishVåra jordbrukare har under århundraden producerat livsmedel utan att föra enorma mängder protokoll.
For centuries, our farmers have produced food without keeping vast quantities of records.
SwedishFinns det verkligen inte något sätt för oss att ta reda på vart dessa enorma mängder avfall har tagit vägen?
Is there absolutely no way of establishing where these huge quantities of waste go?
SwedishJag har också blivit påmind om att Kina också fortsätter att lagra enorma mängder truppminor.
I am reminded that China also continues to stockpile enormous quantities of anti-personnel landmines.
SwedishSå det är en aspekt på olja, det finns enorma mängder av den.
So, that's one of the stories of oil; there's just a lot of it.
SwedishVi vet att det historiska avfallet uppgår till enorma mängder.
SwedishJag håller helt och hållet med om detta, så länge som den sköljs ned med enorma mängder skotsk whisky.
I thoroughly agree with that, so long as it is washed down with copious quantities of Scotch whisky.
SwedishInom kort kommer en rörledning som pumpar enorma mängder gas längs Östersjöns botten att tas i drift.
Soon, a gas pipeline pumping huge amounts of gas along the bottom of the Baltic Sea will be commissioned.
SwedishVi använder enorma och ökande mängder elektroniska produkter, som innehåller en mängd metalltillgångar.
We use enormous and increasing amounts of electronic equipment, which contain a lot of metal resources.
SwedishUranbrytning ger enorma mängder koldioxid, och ingen vet vad man ska göra med det avfall som produceras.
Uranium mining produces huge amounts of CO2 and nobody knows what to do with the waste we are producing.
SwedishÄnnu en gång ser vi barn som smittats med enorma mängder radioaktivitet.
SwedishOperatörer måste ta det ansvar som följer med att hantera och lagra dessa enorma mängder information.
Operators must assume the responsibility that comes with processing and storing these huge amounts of information.
SwedishMed det överflödet av resurser skulle vi kunna tillverka enorma mängder råmaterial till produktion av bioenergi.
Given the abundance of resources, we could produce huge quantities of raw material for bioenergy production.
Другие слова
Swedish
  • enorma mängder

Ищите больше слов в немецко-русском словаре.