«en kurva» на английском

SV

«en kurva» перевод на английский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "en kurva" в контексте.

варианты переводов в шведско-английском словаре

en имя существительное
English
en артикль
English
en числительное
en местоимение
English
kurva имя существительное

шведские примеры использования для "en kurva"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishMarkören får en liten kurva bredvid hårkorset och Du kan nu definiera en polygon.
The cursor has a small scribble line near the gridlock that enables you to define a polygon.
SwedishMänniskors välmående kan inte rätt och slätt uttryckas genom ett index eller en kurva.
People's well-being cannot simply be expressed as an index or a curve.
SwedishNu kan Du definiera en kurva på sidan genom att klicka på tre stödpunkter.
Now you can define a curve on the slide by clicking three data points.
SwedishInköpen av trindsädesslag i Spanien följer en stigande kurva och ökar med upp till 5 procent årligen.
The purchase of dried pulses in Spain has been increasing by up to 5 % annually.
SwedishInköpen av trindsädesslag i Spanien följer en stigande kurva och ökar med upp till 5 procent årligen.
The purchase of dried pulses in Spain has been increasing by up to 5% annually.
SwedishVissa är kallare, andra är varmare och det är en klockformad kurva.
Some are colder, some are hotter and it's a bell shaped curve.
SwedishDe kan inte omvandlas till rundade punkter om Du inte först omvandlar den räta linjen till en kurva igen.
They cannot be modified to round points unless the straight line is converted back to a curve.
SwedishHär finns olika funktioner för att redigera punkter i en kurva eller ett objekt som har omvandlats till en kurva.
The various functions provided allow you to edit the points of a curve or an object converted to a curve.
SwedishDet är säkert önskvärt med en långsam kurva för att närma sig en dollar-euro-paritet.
Euro/US dollar exchange rate convergence certainly makes a slow curve desirable, but that cannot be controlled.
SwedishOm du avslutar en fylld kurva genom att dubbelklicka, sluts den automatiskt och sedan fylls alla " inre ytor ".
When you finish a filled curve by double-clicking, it is automatically closed and all " internal areas " are filled.
SwedishMarkören får en liten kurva bredvid hårkorset och Du kan nu definiera en frihandspolygon.
The cursor will turn to a small gridlock and next to it you will see a small free hand line that enables you to define a free hand polygon.
SwedishNu kan du rita en kurva med nertryckt musknapp.
SwedishDet är en katastrofalt stigande kurva som kräver snabba åtgärder, vilket kommissionen inte verkar ha förstått.
The graph shows a curve which is rising catastrophically and quick action is required, which the Commission does not seem to understand.
SwedishTänk bara om ett av dessa 25-tonsfordon kommer körande i en kurva i en liten by, missbedömer kurvan och sedan försöker att backa!
Just imagine one of those 25-tonners coming round a bend in a small village, misjudging the bend and then trying to reverse!
SwedishMan kan förlänga en statistisk kurva eller utvärdera ekonomiska tendenser, men man kan inte låta tvivlet råda i fråga om demokrati.
We can extend a statistical curve or evaluate economic statistics but there can be no benefit of the doubt in terms of democracy.
SwedishJag ska visa er en kurva.
SwedishI själva verket kan man bäst beskriva hastigheten med vilken vi mottog förslaget som den hastighet en snigel håller som saktar ner före en kurva.
In fact, one might best describe the speed of the process as that of a snail hitting the brakes just before a bend in the road.
SwedishAnalfabetismen uppvisar en stigande kurva.
Generally speaking, unemployment also affects women with a university education and illiteracy is on the increase.
SwedishOm du vill redigera en kurva senare, när den inte längre är aktiverad, klickar du på ikonen Redigera punkter på Objektlisten och markerar kurvan.
If you want to work on a curve later, when it is no longer activated, click the Edit Points icon on the object bar and select the curve.
SwedishOm du pekar på kurvan mellan två punkter eller på ytan i en sluten kurva, trycker ned musknappen och drar, så flyttas hela kurvan utan att formen ändras.
Point at the curve between two points or within a closed curve and drag the mouse to shift the entire curve without distorting the form.

Другие слова

Swedish
  • en kurva

Загляни в русско-немецкий bab.la словарь.