«en källa» на английском

SV

«en källa» перевод на английский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "en källa" в контексте.

варианты переводов в шведско-английском словаре

en имя существительное
English
en артикль
English
en числительное
en местоимение
English
källa имя существительное
kalla глагол

шведские примеры использования для "en källa"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishAlain Lipietz betänkande är en värdefull källa till politiska idéer och förslag.
The report by Alain Lipietz is a useful source of policy ideas and proposals.
SwedishUppgiftsskydd är en källa till ständiga missförstånd. Detta har vi vetat länge.
Data protection is a source of constant misunderstanding; we have long known that.
SwedishEuropas kulturella mångfald kommer att bli en källa till kreativitet och välstånd.
The cultural diversity of Europe will be a source of creativity and prosperity.
SwedishDen kulturella mångfalden är tvärtom en källa till Europas rikedom och styrka.
On the contrary, cultural diversity is a source of Europe’s richness and strength.
SwedishNär vi talar om arbetsordningen talar vi inte om en primär källa utan om en sekundär.
The Rules of Procedure are a secondary rather than a primary point of reference.
SwedishJag vet att detta har varit en källa till oro och skapat debatt i parlamentet.
I am aware that this has been an issue of concern and debate in Parliament.
SwedishDetta måste också tjäna som en källa till inspiration i denna svåra tid för Europa.
This must also be a source of inspiration at this difficult time for Europe.
SwedishI synnerhet är Estlands kommande anslutning till euroområdet en källa till oro.
In particular, Estonia's forthcoming accession to the euro area is a source of concern.
Swedish(RO) EU-jordbruket beskylls ofta för att vara en viktig källa till global uppvärmning.
(RO) European agriculture is frequently blamed as a major source of global warming.
SwedishSå denna modulering är en källa till en del av stödet till andra pelaren.
So it is that modulation is the source of some of the money for the second pillar.
Swedish1973 förlorades en kobolt 60-källa i Nordsjön, vilken aldrig återfunnits.
In 1973 a cobalt 60 source was lost in the North Sea, never to be found again.
SwedishStrukturfonderna har nämnts som en möjlig källa till bostadsfinansiering.
The structural funds have been cited as a potential source of housing finance.
SwedishOch som vi vet, herr Adamou och fru Vassiliou, utgör Cypern en källa av visdom.
And Cyprus, as we know, Mr Adamou, Mrs Vassiliou, is a fount of wisdom.
SwedishDessutom är situationen i sydöstra Turkiet fortfarande en källa till oro.
Furthermore, the situation in the south east of Turkey remains a matter for concern.
SwedishProgrammet bör också bli en källa till EU-finansiering för gemensamma teknikinitiativ.
The programme should also be a source of EU funding for Joint Technology Initiatives.
SwedishÅ ena sidan är de källor till olja och gas, samt en källa till förnybar energi.
On the one hand, they are a source of oil and gas, as well as a source of renewable energy.
SwedishDet är också en källa till uppmuntran för ytterligare åtgärder i framtiden.
It is also a source of encouragement towards further steps in the future.
SwedishEnergibesparingar och energieffektivitet är verkligen en källa till energiproduktion.
Energy saving and energy efficiency effectively represent a source of energy production.
SwedishSouth Stream-projektet skulle bara öka EU:s beroende av en enda källa.
The South Stream project would only increase the EU's dependence on a single source.
SwedishNär dessa äktenskap är skenäktenskap är de en källa till olaglig invandring.
When they are marriages of convenience, such marriages are a source of illegal immigration.

Другие слова

Swedish
  • en källa

Больше в англо-русском словаре.