«det ovanstående» на английском

SV

«det ovanstående» перевод на английский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "det ovanstående" в контексте.

варианты переводов в шведско-английском словаре

det наречие
English
det местоимение
ovanstående прилагательное
English

шведские примеры использования для "det ovanstående"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishDet är med ovanstående förtydliganden som jag har röstat ja, vilket jag gärna gjorde.
I have voted in favour, bearing all these points in mind, and even did so willingly.
SwedishPå grundval av det ovanstående röstar jag härmed för den föreslagna förordningen.
On the basis of the aforementioned, I hereby give my favourable vote to the proposed regulation.
SwedishMot bakgrund av det ovanstående har jag avstått från att rösta om betänkandet.
In view of the above, I have abstained from voting on the report.
SwedishDet är av ovanstående skäl vi röstar emot De Coenes betänkande.
On the basis of these considerations, we have voted against Mr De Coene's report.
SwedishDet är av ovanstående skäl vi röstar emot betänkandet.
On the basis of these considerations, we have voted against the report.
SwedishÄven om dina annonser är perfekt utformade kan det hända att ovanstående tekniker ändå inte fungerar.
Even if your ads are designed perfectly, the techniques above might not work for a couple reasons:
SwedishNär det gäller det ovanstående födelsedags-exemplet går det inte att använda den här funktionen på något meningsfullt sätt.
For the birthday party example above, there is no meaningful application of this function.
SwedishMot bakgrund av det ovanstående och EU:s insatser för att främja säkra och hållbara energikällor, frågar jag:
In view of this and given the efforts being made by the EU to promote safe and sustainable energy sources:
SwedishBaserat på det ovanstående röstar jag ja till betänkandet för att säkerställa ett högre skydd av konsumenträttigheter.
Based on the above, I hereby give my favourable vote to ensure ever greater protection of consumer rights.
SwedishTrots de många positiva aspekterna av betänkandet, kommer jag att rösta emot det, mot bakgrund av ovanstående kommentarer.
Despite the many positive aspects of the report, I will vote against in the light of the above comments.
SwedishMot bakgrund av det ovanstående frågar jag:
SwedishDet ovanstående förklarar vårt sätt att rösta.
SwedishDen grundläggande fråga som uppstår av det ovanstående är: Vill Europeiska kommissionen verkligen ha en oberoende byrå?
The question which emerges from all the above is: does the European Commission really want an independent agency or not?
SwedishResolutionsförslaget har fördelen att det påminner EU om att lönepolitik är nationens ansvar, men man stöder det ovanstående.
Although this motion for a resolution has the virtue of reminding the EU that wage policy is a national responsibility, it still endorses the above.
SwedishMot bakgrund av det ovanstående verkar det inte som om den nuvarande nedgången i priset på hummer har någon starkare koppling till import från Nordamerika.
Given the above, it would not appear that the current drop in the price of lobsters is strongly linked to imports from North America.
SwedishI ljuset av det ovanstående hävdar jag att Europeiska unionen är en av de mest öppna och kommunikativa organisationer vi någonsin har upplevt i Europa.
In light of the above, I affirm that the European Union is one of the most open and communicative organisations that we have ever experienced in Europe.
SwedishMot bakgrund av det ovanstående undrar jag vad kommissionen tänker göra för att utreda dessa fall och om kommissionen tänker se över sin klimatpolitik?
—and the recent exposure of non-peer-reviewed and non-scientific research from politically motivated campaigning organisations being included in IPCC reports;
SwedishAntyder inte ovanstående att det finns ett behov av åtminstone några förvaltningskommittéer, inklusive separata kommittéer för marknaderna för kött, mjölk och grönsaker?
Would the above not indicate the need for at least a few management committees, including separate committees for the meat, milk and vegetable markets?
SwedishNär det gäller ovanstående bör alla medlemsstater som ingår avtal med tredjeländer se till att deras ståndpunkt överensstämmer med den europeiska sociala modellen.
In connection with the above, all Member States concluding agreements with third countries should ensure that their position aligns with the European social model.

Другие слова

Swedish
  • det ovanstående

Больше переводов в немецко-русском словаре.