«ämnad» на английском

SV

«ämnad» перевод на английский

volume_up
ämnad {прилаг.}

SV ämnad
volume_up
{прилагательное}

volume_up
destined {прилаг.}
Unionen förefaller vara ämnad att fortsätta i lidande och kriser.
It seems destined to continue amid suffering and crises.
Berg av papper har dock varit ämnade för papperskorgen redan från början.
However, mountains of paper were destined for the waste paper basket from the outset.
Vi får inte låta oss själva bli en internationell Röda korset-organisation, ämnad för att bära kostnaderna för stora samtida kriser.
We cannot allow ourselves to be an International Red Cross destined to carry the cost of major contemporary crises.

Синонимы (шведский) для "ämnad":

ämnad

шведские примеры использования для "ämnad"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishDen här resolutionen är ämnad att få en bred majoritet i FN: s generalförsamling.
This resolution is designed to win a broad majority at the UN General Assembly.
SwedishKan man bry sig så litet om en marknad ämnad att växa så snabbt?
How can people have so little interest in a market likely to grow so rapidly?
SwedishDärefter säger man att regeringskonferensen bara var en tillställning ämnad att snygga upp.
SwedishJag är säker på att bömben var ämnad för mig.
SwedishVåran medkänsla är ämnad att användas.
SwedishI punkt 16 i Gutiérrez-Cortines utmärkta betänkande efterlyses utbildning ämnad för att rätta till misslyckanden inom skolan.
Mr President, paragraph 16 of Mrs Gutiérrez-Cortines' excellent report calls for training designed to correct school failures.
SwedishDet är inte en diskussion om hur man skall överge EU, utan hur man skall få unionen att göra det den var ämnad att göra: förbättra människors liv.
It is not a debate about how to abandon Europe, but how to make it do what it was set up to do: improve the lives of people.
SwedishKommissionen har bidragit till diskussionen med en mycket enkel lösning, och jag är av den åsikten att den därför är ämnad som en diskussionsöppning.
The Commission has thrown a very simple solution into the debate and I also think that it is indeed meant to be a way of getting the discussion started.
SwedishDen är ämnad att befästa uppfattningen om en internationell och inneboende rättvisa som kan straffa, även om den inte kan förhindra folkmord och brott mot mänskligheten.
It is supposed to give substance to the concept of international, immanent justice which can punish, if not prevent, genocide and crimes against humanity.
SwedishDessutom finns även punkt B 7.2, vilken är ämnad för livsmedelshjälp och humanitär hjälp till befolkningsgrupper i utvecklingsländerna, vilka blivit offer för naturkatastrofer och allvarliga kriser.
We also have Title B 7.2, which covers food aid and humanitarian aid to population groups in the developing countries who are the victims of natural disasters or serious crises.
SwedishStadgan är ämnad att skapa en allmän regelram, för det som definieras i den europeiska planen för de små och medelstora företagen, och att dessutom fastställa etapper för att uppnå dessa åtgärder.
The Charter is designed to create a universal regulatory framework for small- and medium-sized enterprises as defined at European level, and also to establish stages for implementing these measures.