«ämbetsperiod» на английском

SV

«ämbetsperiod» перевод на английский

SV ämbetsperiod
volume_up
{общий род}

ämbetsperiod (также: innehav, ägande, besittning, förhyrning)
volume_up
tenancy {имя существительное}
ämbetsperiod (также: ämbetstid)
volume_up
tenure {имя существительное}
Jag vill gratulera Söderman för en enastående ämbetsperiod.
I would like to offer Mr Söderman my fullest congratulations on an outstanding tenure of office.
Skulle han kunna dela med sig av hans prioriteringar under hans ämbetsperiod?
Could he share with us his priorities during his tenure of office?
Jag rosar den avgående kommissionsledamoten och jag ser fram emot den tillträdande kommissionsledamoten Neelie Kroes ämbetsperiod.
I commend the outgoing Commissioner and I look forward to the tenure of the incoming Commissioner, Commissioner Kroes.

шведские примеры использования для "ämbetsperiod"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishUnder min ämbetsperiod har revisionsrätten aldrig förkastat våra räkenskaper.
During my term of office, the Court of Auditors has never rejected our accounts.
SwedishDu sade att ni inte kommer att ha uppnått detta förrän i slutet av er ämbetsperiod.
You said that you will only have achieved this by the end of your mandate.
SwedishI slutet av min ämbetsperiod kommer ett nytt europaparlament att väljas.
At the end of my term of office a new European Parliament will be elected.
SwedishFörlängningen av Mugabes ämbetsperiod är däremot bitter verklighet.
In actual fact, the extension of Mugabe's term of office is a bitter reality.
SwedishEn sådan databas utgör motsatsen till det som han tillkännagav i början av sin ämbetsperiod.
Such a database is the opposite of what he announced at the start of his term of office.
SwedishÄven jag vill gratulera er och önska er lycka till under er ämbetsperiod.
Mr President, I too should like to congratulate you and wish you every success in office.
SwedishDen 25 oktober omvaldes Zin Abidin Ben Ali för en femte ämbetsperiod med 89 procent av rösterna.
On 25 October, Mr Ben Ali was re-elected for a fifth term, gaining more than 89% of the vote.
SwedishUnder sin ämbetsperiod har det österrikiska ordförandeskapet tvingats ta itu med stora utmaningar.
In the course of its term, the Austrian Presidency has had to face considerable challenges.
SwedishProblemet är att lägga den politiska grund ni skall stå på under er kommande femåriga ämbetsperiod.
The problem is in ascertaining the political basis that will guide your term in office for the next five years.
SwedishDärför antog vi denna strategi för åren 2010-2014 som gäller till slutet av den sittande kommissionens ämbetsperiod.
We therefore adopted this strategy from 2010 to 2014, until the end of this Commission's mandate.
SwedishJag är övertygad om att vi inte kommer att ha nått dit när min ämbetsperiod avslutas den 1 januari 2009.
I am convinced that we will not have reached that stage when my term in office comes to an end on 1 January 2009.
SwedishNär president Medvedev inledde sin ämbetsperiod lovade han ryssarna en ”lagens diktatur” och full demokrati.
At the start of his term of office, Mr Medvedev promised Russians a 'dictatorship of law' and full democracy.
SwedishVi har nu nått halvtid i min ämbetsperiod som talman.
SwedishFolkomröstningen om att tillåta en tredje ämbetsperiod för presidenten sägs ha vunnits med en mycket stor majoritet av rösterna.
The referendum to allow a third presidential term is said to have been won by a large majority of votes.
SwedishKan jag förutsätta, och kan vi förutsätta, att ni kommer att vara bunden av parlamentets regler under hela er ämbetsperiod?
Can I assume, and can we assume, that you will be bound by the rules of this House for your whole term of office?
SwedishNär parlamentet nu har godkänt utnämningen av myndighetens verkställande direktör önskar jag henne en framgångsrik ämbetsperiod.
Now that Parliament has approved the appointment of the Authority's Executive Director, I wish him a successful term.
SwedishVar detta en anklagelse mot det europeiska projektet eller en väckningssignal till vårt politiska etablissemang halvvägs genom deras ämbetsperiod?
Was this an indictment of the European project or a mid-term wake-up call to our political establishment?
SwedishDet är första gången som en amerikansk president besöker EU :s institutioner och även den första större rundresa som president Bush genomför under sin andra ämbetsperiod.
It is the first visit of a US President to the European institutions.
SwedishDet här är ett av de viktigaste dokument som vi kommer att debattera på miljöområdet under detta parlaments ämbetsperiod.
Mr President, this is one of the most important documents we will be debating in the field of the environment in this parliamentary cycle.
SwedishDet är inte allmänt känt, men vid slutet av min ämbetsperiod har jag för avsikt att lägga fram alla de läxor jag har lärt i fråga om förfaranden.
It is not widely known, but at the end of my term of office I intend to present all the lessons I have learned as regards procedures.