«vzdát se» на английском

CS

«vzdát se» перевод на английский

volume_up
vzdát se {возвр. глаг.}

CS vzdát se
volume_up
{возвратный глагол}

vzdát se (также: opouštět, opustit, zanechat, zanedbat)
volume_up
to abandon {глаг.}
Je možné vzdát se pokut, nebo je systém pokut systémem restriktivním?
Is it possible to abandon penalties, or is the penalty system a restrictive system?
Některé země jsou ve jménu solidarity nuceny vzdát se ozkoušených struktur.
There are countries which are being forced to abandon their tried and tested structures in the name of solidarity.
Pokud je pro nás prioritou energetická bezpečnost Evropy, pak by bylo chybou vzdát se jednoho z možných zdrojů energie.
If the energy security of Europe is a priority for us, then it would be a mistake to abandon one of the possible energy sources.
vzdát se (также: kapitulovat, odevzdat, odstoupit, propadnout)
volume_up
to surrender {глаг.}
Také si myslím, že by bylo korektní vzdát se v takových případech poslaneckého mandátu.
I also believe it would be right and proper in such cases to surrender one's office as an MEP.
Avšak naše hodnoty a naše sebeúcta nám nedovolí vzdát se svých zásad.
However, our values and our self-respect will not allow us to surrender our principles.
Skutečně si přeje vzdát se své nezávislosti ve prospěch EU, byť by si mohlo přijít na pěknou hromadu stříbrných?
Does it really wish to surrender its independence to the EU, however much it might receive in pieces of silver?
vzdát se (также: přestat, vzdát, vzdávat, vzdávat se)
volume_up
to give up {глаг.}
Pokud by proti tomu měl někdo námitky, byl bych samozřejmě připraven vzdát se této úlohy.
Naturally, if someone were to dispute that, I would be prepared to give up the role.
Politický systém musí převzít zodpovědnost, poučit se ze svých chyb a vzdát se svých neoliberálních představ.
The political system must take responsibility, learn from its mistakes and give up its neo-liberal ideals.
Očividně by mělo existovat nějaké řešení, to by však vyžadovalo ochotu Ukrajiny vzdát se svého podílu na plynovodu.
There obviously should be a solution but that would require the willingness of Ukraine to give up a stake in the pipeline.
vzdát se (также: podlehnout, podléhat, podřídit se, ustoupit)
volume_up
to succumb {глаг.}
vzdát se (также: obejít se, vydávat, vyjmout)
volume_up
to dispense {глаг.}
Co se vás chci zeptat je, jestli máme i dnes právo vzdát se všech forem nátlaku, které nejsou sankcemi.
What I want is to ask you whether we still have the right today to dispense with any forms of pressure other than sanctions.
vzdát se (также: předejít, zříci se)
volume_up
to forego {глаг.}
S ohledem na celosvětovou poptávku po energii je nicméně pravděpodobně nereálné očekávat, že bude přijato rozhodnutí vzdát se arktických zásob ropy.
Nonetheless, in view of the global demand for energy, it is probably unrealistic to expect a decision to be taken to forego the Arctic's oil resources.
vzdát se (также: předejít)
volume_up
to forgo {глаг.}
vzdát se (также: zříct se)
volume_up
to abnegate {глаг.}
vzdát se (также: poddat se)
volume_up
to give in {глаг.}
Pokud by proti tomu měl někdo námitky, byl bych samozřejmě připraven vzdát se této úlohy.
Naturally, if someone were to dispute that, I would be prepared to give up the role.
Nevertheless, this House does not intend to give in.
Politický systém musí převzít zodpovědnost, poučit se ze svých chyb a vzdát se svých neoliberálních představ.
The political system must take responsibility, learn from its mistakes and give up its neo-liberal ideals.
vzdát se (также: netrvat na)
volume_up
to back down {глаг.}
vzdát se
vzdát se (также: propadnout se, zavalit se, zhroutit se, zřítit se)
volume_up
to cave-in {глаг.}
vzdát se
volume_up
to give up on {глаг.}
Pokud by proti tomu měl někdo námitky, byl bych samozřejmě připraven vzdát se této úlohy.
Naturally, if someone were to dispute that, I would be prepared to give up the role.
Politický systém musí převzít zodpovědnost, poučit se ze svých chyb a vzdát se svých neoliberálních představ.
The political system must take responsibility, learn from its mistakes and give up its neo-liberal ideals.
Očividně by mělo existovat nějaké řešení, to by však vyžadovalo ochotu Ukrajiny vzdát se svého podílu na plynovodu.
There obviously should be a solution but that would require the willingness of Ukraine to give up a stake in the pipeline.

варианты переводов в чешско-английском словаре

vzdát глагол
se предлог
English
se местоимение
sát глагол
English

чешские примеры использования для "vzdát se"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

CzechU Win Tin se odmítl vzdát svých politických ideálů výměnou za svoji svobodu.
U Win Tin has refused to renounce her political ideals in exchange for her freedom.
CzechZ tohoto důvodu si EU nemůže dovolit vzdát se v této rozhodující chvíli své podmíněnosti.
This is why the EU cannot afford to waive its conditionality at this crucial juncture.
CzechSpolečný postoj pro nikoho neznamená vzdát se svých zásad a přesvědčení.
The common position does not involve anyone renouncing their principles or their convictions.
CzechNezbývá nám tedy nic jiného, než se vzdát tváří v tvář bezvýchodné situaci v mírovém procesu?
Is there nothing for it, then, but to resign ourselves to the impasse in the peace process?
CzechDomníváme se, že ti, kteří sem přijdou jako pozorovatelé, by se měli vzdát svých vnitrostátních mandátů.
We believe that those who come here as observers should relinquish their national mandates.
CzechRád bych ještě jednou poděkoval všem, kdo byli připraveni vzdát se poslaneckých práv v tomto procesu.
I should like once again to thank everyone who was prepared to waive parliamentary rights in this procedure.
CzechNechceme se vzdát práv občanů na volný pohyb.
CzechNemůžeme se vzdát jakéhokoliv významného zdroje z kombinace energií, zejména je-li čistý a bezpečný.
We cannot rule out any significant source of energy from the energy mix, particularly where this is clean and safe.
CzechDruhý poslanec, pan Strasser, oznámil svůj záměr vzdát se během několika dní mandátu poslance Evropského parlamentu.
A second Member, Mr Strasser, has notified his intention to resign from Parliament in the next few days.
CzechEvropský parlament proto musí jít příkladem a musíme se vzdát své výsady imunity vůči soudnímu řízení.
This is why the European Parliament must set an example and we must waive our privilege of immunity from judicial process.
CzechZakladatelé Evropy věřili v opak: abychom dosáhli míru, je třeba vzdát se úplné národní svrchovanosti.
The founders of Europe had an opposite belief: in order to achieve peace, absolute national sovereignty has to be renounced.
CzechOčividně, ačkoli jde o naléhavou záležitost, není Evropská unie pevně odhodlána vzdát se maximální produktivity.
Clearly, although it is a matter of urgency, the EU is not firmly committed to making the break from maximum productivity.
CzechŘíkám proto, že máme vzdát úctu, ale pokusme se v těchto debatách projevit alespoň trochu ohledů k historickým faktům.
Therefore, I say that we should pay tribute, but let us also try in these debates to show some respect for historical facts.
CzechVšechny průzkumy ukazují, že 77 % Francouzů se chce vzdát jaderné energie, ale ve Francii nemůžeme vést tuto debatu.
All the surveys show that 77% of French people want to move away from nuclear energy, but in France we cannot have that debate.
CzechVy jste neměli odvahu se jej vzdát.
CzechJestliže se rozhodnete vzdát v průběhu hry kliknutím na tlačítko Odstoupit, musíte předat protihráči určitý počet bodů.
If you resign in the middle of play by clicking the Resign button, you must concede a certain number of points to your opponent.
CzechChceme se vzdát logiky, při které zisk eura z obchodu je vyvažován ztrátou dvou eur na životním prostředí nebo sociálních nákladech.
We want to move away from a logic in which a euro profit from trade is matched by two euros lost on the environment or in social costs.
CzechPokud nabídne protihráč zdvojnásobení skóre a vy se rozhodnete vzdát, protihráč získává počet bodů, o které se hrálo před nabídkou.
If your opponent offers to double the score and you choose to resign, your opponent wins whatever points were at stake prior to the offer.
CzechNicméně vzdát se označení CE není reálným řešením, protože představuje výhodu pro evropské výrobce v mezinárodním obchodě.
Nevertheless, giving up the EC mark is not a viable solution, because it represents an advantage for the European manufacturers in international trade.