«počkat» на английском

CS

«počkat» перевод на английский

volume_up
počkat {глаг.}

CS počkat
volume_up
{глагол}

počkat (также: obsluhovat, vyčkávat, čekat)
volume_up
to wait {глаг.}
Počkat, počkat, počkat, počkat, počkat -- tak si to shrnem.
HS: Wait, wait, wait, wait, wait, wait -- let me see if I got this straight.
Pokud je třeba počkat, abychom měli více záruk, možná bychom měli být ochotni počkat.
If we have to wait in order to get more guarantees, perhaps we should be prepared to wait.
Rives: Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait.
počkat (также: dočkat se, čekat na)
volume_up
to wait for {глаг.}
Počkat, počkat, počkat, počkat, počkat -- tak si to shrnem.
HS: Wait, wait, wait, wait, wait, wait -- let me see if I got this straight.
Rives: Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait.
Pokud je třeba počkat, abychom měli více záruk, možná bychom měli být ochotni počkat.
If we have to wait in order to get more guarantees, perhaps we should be prepared to wait.
počkat (также: pauzovat, pozastavit, přestat, ustat)
volume_up
to pause {глаг.}
počkat (также: přidržet, vytrvat)
volume_up
to hold on {глаг.}
. - Pane předsedající, udělala jsem dobře, když se jsem rozhodla počkat se svým příspěvkem, dokud nebudu znát to, co bych mohla, jak jsem doufala, považovat za odpovědi.
. - Mr President, there was wisdom in my decision to hold back my contribution until I heard what I hoped would be answers.
počkat
volume_up
to hang on {глаг.} [разговор.]
So as a chemist, I wanted to say, "Hang on.

чешские примеры использования для "počkat"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

CzechSamozřejmě musíme počkat, jak proces dopadne v České republice.
Of course, we have to see the completion of the process in the Czech Republic.
CzechMěli bychom počkat na návrat této delegace a na zprávy, které přiveze.
We should await their return and listen to what they have to report.
CzechTrvá pouze pár minut si ho nasadit a počkat na ustálení signálu.
It only takes a few minutes to put on and for the signals to settle.
CzechMusíme počkat na rozhodnutí, která přijmou za řádných podmínek.
We have to await the decisions that they will make in due course.
CzechPokud to znamená počkat si na dohodu v druhém čtení, budiž.
If this means waiting for a second-reading agreement, then so be it.
CzechJak jsem řekl, budeme muset počkat, jak dopadne zítřejší hlasování.
CzechNezbývá než počkat, jak se tato záležitost bude ve Valném shromáždění Organizace spojených národů řešit.
It remains to be seen how this matter is going to be dealt with in the United Nations General Assembly.
CzechPřetáhnout soubory do oblasti Sem přetáhněte soubory a počkat na této stránce, dokud se nenahrají.
Drag your files into the Drop files here area, staying on the page until they finish uploading, and you're done.
CzechPřípad kláštera Mor Gabriel je otevřený a ohledně tohoto kláštera musíme počkat na výrok soudu.
The case of the Mor Gabriel monastery is pending, and we shall have to await the judgment regarding that monastery.
CzechMěli bychom počkat na posouzení dopadů, které navrhl komisař Tajani na plenárním zasedání 7. října.
We should await the impact assessment that was proposed by Commissioner Tajani during the plenary session on 7 October.
CzechPřed přijetím rozhodnutí by bývalo lepší počkat, s čím přijde skupina vedená předsedou Buzkem.
It would have been better to have waited to see what the group led by President Buzek came up with before taking the decision.
CzechMusíme počkat na návrhy a hodnocení Komise.
CzechPočkat! ~~~ Co když žádná z těchto věcí není problém?
CzechJsem přesvědčena, že musíme počkat na jejich výsledek.
CzechMusíme samozřejmě počkat na výsledek vyšetřování.
CzechNěkdy je rozumnější počkat.
CzechZ výše uvedených důvodů jsem se rozhodl zdržet hlasování a počkat, co Evropská unie udělá jako skutečně "velká" organizace.
For the reasons given above, I have decided to abstain, while waiting to see what the European Union will do as a really 'great' organisation.
CzechTouto otázkou by se měla zabývat Evropská komise a s přijetím rozhodnutí bychom měli počkat, než budou zveřejněny výsledky.
This matter should be considered by the European Commission, and we should delay taking a decision until such time as the results have been published.
CzechPokud tedy nikdo z nás, myslím, není odborníkem v této oblasti a nemůže poskytnou prokazatelné odpovědi, myslím, že budeme muset počkat na výsledky.
Since none of us, I believe, is an expert on the matter and can give scientifically proven answers, I think we must await the findings.
CzechProto když se tyto vlády sejdou jako zákonodárci, budou tyto záležitosti, řekněme, tajné; občané pak musí počkat na konečný výsledek.
Consequently when these governments meet together as legislators, these affairs are, shall we say, confidential; citizens must then await the final outcome.