«přestat» на английском


Вы имели в виду přestát
CS

«přestat» перевод на английский

volume_up
přestat {глаг.}
CS

přestat {глагол}

volume_up
přestat (также: potlačit, pozastavit, přestávat, stopnout)
Musíme přestat kriminalizovat tyto oběti stigmatizací nelegálních přistěhovalců.
We must stop criminalising these victims by stigmatising illegal immigrants.
Musí přestat používat vyhrůžky, urážky, násilí, terorismus a zabíjení.
They have to stop any use of threats, abuse, violence, terrorism and killing.
Musíme také přestat vykládat nesmysly o politické odpovědnosti Evropy.
We also need to stop talking nonsense about the political responsibility of Europe.
přestat (также: přestávat, ustat, zastavit, zastavit se)
Veškeré zásahy sousedních a ostatních zemí musí z tohoto důvodu přestat.
All intervention by neighbouring and other countries must therefore cease.
Jakýkoli parlament, který dovolí, aby jeho práva omezovala vláda jakéhokoli typu, by měl přestat existovat.
Any Parliament which allows its rights to be curtailed by a government of any kind should cease to function.
Když loď přestane být vhodná na používání, musíme o ní přestat přemýšlet jako o lodi.
Once a ship ceases to be suitable for use, we must stop thinking of it as a ship.
přestat (также: vzdát, vzdát se, vzdávat, vzdávat se)
A zde bych chtěla upozornit, že se můžeme vzdát řady věcí, ale nemůžeme přestat jíst.
On this point, I would like to emphasise that we can give up many things, but we cannot give up eating.
Dámy a pánové, kdybychom měli přestat zastávat tyto zásady , zřekli bychom se sami sebe.
Ladies and gentlemen, if we were to stop espousing these principles, we would give up ourselves.
Rozrušilo mě to tak, že jsem se rozhodl přestat používat motorová vozidla.
It disturbed me so much that I decided that I was going to give up riding and driving in motorized vehicles.
přestat (также: přestávat)
Myslím, že s jednou věcí bychom měli přestat, a sice se zesměšňováním Řecka.
I think there is one thing we could stop doing, and that is ridiculing Greece.
Myslím si, že bychom s tím měli přestat a měli bychom podpořit pana Bendtsena.
I think we should stop doing that and we should support Mr Bendtsen.
We should stop doing the wrong thing.
přestat (также: končit, skončit, ukončit, uzavřít)
Účinná ochranná opatření umožňují, bude-li to žádoucí, přestat přijímat zjištění příslušného orgánu druhé strany nebo dohodu vypovědět.
The strong safeguard measures allow the acceptance of the findings of the other competent authorities to be suspended or the Agreement to be terminated should this become advisable.
přestat (также: pauzovat, pozastavit, počkat, ustat)
přestat
volume_up
to stow {глаг.} [слэнг]
přestat (также: vyloučit, vynechat, vypustit, vystřihnout)
přestat
volume_up
to cut out {глаг.} [слэнг]
přestat (также: ustat)
přestat (также: ochabnout, polevit)

чешские примеры использования для "přestat"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

CzechMísto toho musíme konečně najít dostatek odvahy a zodpovědnosti přestat se zadlužovat.
Instead, we need to finally be brave and responsible enough to take a debt haircut.
CzechZaprvé metoda otevřené koordinace nefunguje, a je třeba ji přestat používat.
Firstly, the open coordination method is not working and must be abandoned.
CzechRealistický přístup k věci neznamená přestat si íránské otázky všímat.
Being realistic about things does not mean taking the Iran issue off the agenda.
CzechFinanční systém musí znovu sloužit reálnému hospodářství a musí ho přestat ničit.
The financial system must once again serve the real economy and not continue to destroy it.
CzechMusíme nyní vše zklidnit a přestat neustále zmiňovat vážnost krize.
We must now calm things down, and not keep mentioning the seriousness of the crisis.
CzechPotom bude čas jej podpořit nebo přestat hovořit o byrokracii z Bruselu.
Then it will be time to put up or shut up with regard to bureaucracy coming from Brussels.
CzechJeden vědec z Harvardu prohlásil: "Není už na čase přestat mluvit o selekčních tlacích?
Aaron Filler from Harvard said, "Isn't it time we stopped talking about selective pressures?
CzechO účasti bank a spekulantů se už konečně musí přestat vést pouhé prázdné řeči.
The participation of banks and speculators must no longer be merely a matter for soapbox speeches.
CzechZatřetí, měl by přestat být vyvíjen tlak na nové členské státy, aby vstoupily do eurozóny.
Thirdly, the pressure being put on new Member States to enter the eurozone should be ended.
CzechZmatení pacienti mají sklon měnit dávkování podle svého či přestat přípravek užívat.
Confused patients tend to change the dose on their own initiative or to discontinue the medication.
CzechSamozřejmě, že musíme přestat jako o závod běžet do cíle, kterým je nejistota a větší nerovnost.
Yes, we need to halt the race towards insecurity and greater inequality.
CzechNa druhou stranu, jestli se někdo může přestat bát, jsou to akcionáři bank a věřitelé.
On the other hand, if anyone should be free from worry it is the banks' shareholders and creditors.
CzechČlenské státy nesmějí přestat trestat pachatele, kteří jiné osoby připravují o svobodu.
A Member State has no right to refrain from punishing offenders who deprive others of their freedom.
CzechNemohla jsem na ně přestat myslet ani je dostat ze svého srdce.
I have not been able to get those images out of my mind or my heart.
CzechJe však třeba přestat uplatňovat praktiky, které narušují hospodářskou soutěž.
CzechNa závěr chci říct, že mimo jiné musíme přestat považovat přistěhovalectví za jakýsi všelék.
I will conclude by saying that, among other things, we can no longer view immigration as a panacea.
CzechV první řadě však musí každý jednotlivý člen eurozóny přestat žít na úkor budoucnosti.
But, first of all, each and every member of the eurozone must slow down in living at the expense of tomorrow.
CzechTurecko musí konečně přestat s neustálým zatýkáním novinářů, kteří se o režimu vyjadřují kriticky.
Turkey must finally put an end to the practice of arresting journalists who are critical of the regime.
CzechTakovéto spekulativní obviňování musí přestat.
Can I also say that this House constantly rushes to introduce regulation.
CzechProto si musíme přestat myslet, že volný pohyb kapitálu je cestou k růstu a bohatství.
Therefore, there should be an end to the thinking that the free movement of capital is the way to growth and wealth.