«krutě» на английском

CS

«krutě» перевод на английский

volume_up
krutě {нареч.}

CS krutě
volume_up
{наречие}

krutě
volume_up
cruelly {нареч.}
It is only in Tanzania, however, that they are treated so cruelly.
Nedomnívám se proto, že se se zvířaty zachází krutě, když nejsou omráčena poté, co jim jsou podříznuta hrdla.
I do not therefore believe that animals are being treated cruelly if they are not stunned after their throats are cut.
Evropská unie nemůže beze slova přecházet kruté zacházení s těmito odvážnými bojovnicemi za demoracii a svobodu.
The European Union cannot be silent when these brave fighters for democracy and freedom are cruelly treated.
krutě (также: intenzivně, namáhavě, natvrdo, pevně)
volume_up
hard {нареч.}
krutě (также: pronikavě)
volume_up
harshly {нареч.}
krutě (также: sadisticky, zvrhle)
volume_up
sadistically {нареч.}

чешские примеры использования для "krutě"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

CzechPane komisaři, Váš postoj, pokud jde o Evropskou radu, vyzněl velice krutě.
Commissioner, your stance as regards the European Council sounded very drastic.
CzechTo však nelze konstatovat o Maďarsku, kde byla slovenská menšina krutě asimilována.
This cannot be said about Hungary, where the Slovak minority was brutally assimilated.
CzechNamísto toho se objevují zprávy, že tito lidé byli krutě pronásledováni.
Instead, it is reported that these people have been fiercely persecuted.
CzechSkupina PPE-DE a skupina PSE se znovu rozhodly krutě nás ostatní přehlížet.
Once again the PPE-DE Group and the PSE Group have chosen to ride roughshod over the rest of us.
CzechSýrii, Bahrajn a Jemen zásahly protesty, které byly krutě potlačeny.
Syria, Bahrain and Yemen have been rocked by protests, which have been savagely repressed.
CzechMinulé září bylo krutě potlačeno lidové prodemokratické hnutí vedené buddhistickými mnichy.
Last September the popular pro-democracy movement led by Buddhist monks was brutally crushed.
CzechAle aby toho neměla tato krutě stíhaná země málo, přidaly se ještě tzv. islámské soudy.
But to add to the country's grave state of affairs came the involvement of the so-called Islamic courts.
CzechNedávno jsme měli příležitost podívat se na podporu EU ohledně biopaliv, která nyní krutě zpochybňujeme.
More recently, we have the spectacle of the EU promotion of biofuels which are now being severely questioned.
Czech. - (FR) Vážený pane předsedající, Uganda je jedním z afrických států, kde je homosexualita stále krutě stíhána.
Mr President, Uganda is one of the African states where homosexuality is still severely repressed.
CzechKomunistická země krutě válcuje lidská práva.
CzechZahraniční vojenské jednotky dovolily iráckým bezpečnostním složkám krutě zacházet s vězni, a dokonce je mučit a vraždit.
Foreign troops have allowed Iraqi security forces to mistreat prisoners, and even torture and murder them.
CzechV tomto případě je nepopiratelnou skutečností, že s těmito 33 ochránci koptských křesťanů se ve vězení zacházelo krutě.
In this case, it is an undeniable fact that these 33 defenders of the Copts were treated inhumanely in prison.
CzechPolitika menší regulace krutě selhala.
CzechV Sýrii byly protesty v několika městech krutě potlačeny, a to navzdory tomu, že EU vyzývá k dodržování práva na svobodu slova a shromažďování.
In Syria, protests in several cities have been brutally put down despite EU calls for rights of freedom of expression and association to be respected.
CzechParlament vyzdvihuje odvahu Japonců v krizové situaci, nejzávažnější od konce druhé světové války, která tak krutě postihla jejich zem.
Parliament is highlighting the courage of the Japanese in this crisis, the most serious since the Second World War, which has so severely affected their country.
CzechDoufám, že to bude znamenat odmítnutí politiky, která oplácí teror terorem a zločin zločinem, politiky, která krutě pošlapává mezinárodní právo.
I hope it will mean the rejection of a policy that repaid terror with terror and crime with crime, one that, ultimately, rode roughshod over international law.
CzechPřes rozvoj civilizace a technologie je bohužel každý rok usmrcována miliarda zvířat a ptáků, dokonce často krutě a bez omračování.
Unfortunately, despite the development of civilisation and technology, every year billions of animals and birds are still killed, often with cruelty and even without stunning.
CzechTampere, Haagský program, francouzský Pakt o přistěhovalectví a azylu a Stockholmský program: všechna tyto krásné slova krutě kontrastují s realitou.
Tampere, the Hague programme, the French Pact on immigration and asylum and soon the Stockholm programme: all these fine words are in stark contrast with reality.
Czech. - (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, dramatické zemětřesení na Haiti krutě otřáslo nejen půdou této nešťastné země, ale i svědomím nás všech.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, the dramatic earthquake in Haiti has violently shaken not only the ground of this unfortunate country but also all of our consciences.
CzechEvropou se prohnala světová finanční krize, a s ní spojené hospodářské otřesy opět krutě dopadly na nejohroženější sociální skupiny, a především Romy.
The global financial crisis has swept through Europe, and the accompanying economic shakeup once again severely affects the most vulnerable social groups, and in particular the Roma.