«dokumentace» на английском

CS

«dokumentace» перевод на английский

CS dokumentace
volume_up
{женский род}

dokumentace
volume_up
documentation {имя существительное}
Program dokumentace úlovků tuňáka obecného (Thunnus thynnus) (
A catch documentation programme for bluefin tuna (thunnus thynnus) (
Mimo to často chyběla dokumentace dokládající režijní a personální náklady.
In addition, documentation substantiating overheads and personnel costs was often missing.
Rozsah skutečné účinnosti dokumentace a sledovatelnosti je povážlivý.
The extent to which documentation and traceability are really effective is open to doubt.
dokumentace (также: modrotisk, modrák, plán, projekt)
volume_up
blueprint {имя существительное}

чешские примеры использования для "dokumentace"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

CzechVšechny tyto vzorky byly opraveny, nahrazeny a byla vydána příslušná dokumentace.
All these samples have been corrected, recovered and the necessary documents provided.
CzechDokumentace dodaná se směrovačem by měla obsahovat pokyny pro připojení.
The information that came with the router should include connection instructions.
CzechPokud tato dokumentace není věrohodná, je třeba na to dotčenou zemi upozornit.
If the documents are not credible, that fact should be drawn to the attention of the country concerned.
Czechodborná dokumentace: Použití více náhlavních souprav v omezeném prostoru
CzechJe to součástí dokumentace, kterou v jejím případě připravují kolumbijské státní bezpečnostní služby.
It is part of the dossier that the Colombian security services are preparing in her case.
CzechZadruhé musí Komise zajistit včasné a trvalé předávání informací a příslušné dokumentace.
Secondly, the Commission must ensure early and continuous transmission of information and relevant documents.
CzechLze si sotva představit, že by dokumentace odhalila, že byla porušena pravidla hospodářské soutěže.
It is hard to imagine such a dossier laying bare, as it were, that the competition rules have been breached.
CzechTurecko by mělo vědět, jak rozsáhlá je v případě země s takovým počtem obyvatel dokumentace týkající se této země.
Turkey should know how large the Turkish dossier is for a country with its size of population.
CzechMám na mysli předávání dokumentace a informace poskytované zranitelným osobám ohledně jejich práv.
I am thinking of the transfer of files and of information provided to vulnerable people concerning their rights.
CzechTato dokumentace se vytváří již více než 10 let.
CzechChtěla bych zdůraznit, že u této směrnice, u této dokumentace hrozilo vážné riziko dohodovacího řízení.
I would like to point out that this directive, this dossier, was thought to be at serious risk of going to conciliation.
CzechOpravdu rád bych viděl, abychom toto začali vidět jako příležitost, aby se informace tohoto typu dostali do zdravotní dokumentace.
So, I'd very much like to see us begin to really seize this as an opportunity to get this into our medical records.
CzechAnglickou verzi obecné dokumentace lze od dnešních 15.00 času ECB (SEČ) získat v elektronické podobě na internetových stránkách ECB.
The English version of the document can be obtained in electronic format from the ECB’s website, as from 3 p.m. ECB time (CET) today.
CzechRád bych proto poukázal na to, že pokud Slovinsko upozorňuje na fakt, že dokumentace Chorvatska není věrohodná, není to výraz svévole.
Therefore, I would like to point out that Slovenia is not being capricious in mentioning that Croatia's documents are not credible.
CzechProblematickou záležitostí někdy bývá nedostatek dokumentace k nepřímým nákladům, k nákladům na zaměstnance, a nadhodnocování těchto nákladů.
What is sometimes problematic is the lack of evidence for the indirect costs and personnel costs, and the overestimation of such costs.
CzechJe to skandální dokumentace, kde výrobci automobilů opět unikají povinnosti vyrábět vozidla, která budou pohlcovat méně energie a budou méně znečišťovat.
It is a disgraceful dossier, where the car manufacturers once again escape the duty to build cars that guzzle less energy and pollute less.
CzechKoordinovaný evropský přístup by nám mohl poskytnou větší vliv při jednáních se Spojenými státy ohledně přístupu k postupům dokumentace a převozu.
A coordinated European approach could finally give us greater leverage in negotiations with the United States over access to documents and transfer processes.
CzechJe to zčásti způsobeno slabými institucemi v přijímajících zemích, ale také chybně nastavenou strukturou pobídek a absencí účetní dokumentace.
This is partly due to the weak institutions in the recipient countries, but it is also due to faulty incentive structures and a lack of documented accountability.
CzechPochopitelně, že taková dokumentace nemůže být věrohodná, protože ve skutečnosti souvisí se sporem mezi dvěma zeměmi, který bude muset být vyřešen jinde.
Naturally, such a document cannot be credible, because it actually concerns a dispute between the two countries which will have to be resolved elsewhere.