финский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Mi volas apliki por_____________.
Haluan hakea ________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
kurso por studentoj
kandidaatin ohjelmaan
Тип курса
kurso por postdiplomaj studentoj
jatko-opintoihin
Тип курса
kurso por Ph.D.
tohtorin ohjelmaan
Тип курса
plentempa kurso
täysiaikaiseen ohjelmaan
Тип курса
parttempa kurso
osa-aikaiseen ohjelmaan
Тип курса
enreta kurso
verkossa käytävään ohjelmaan
Тип курса
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
semestro
lukukauden
Длительность обучения в иностранном университете
akademia jaro
lukuvuoden
Длительность обучения в иностранном университете
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Для подачи заявления в университет
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Спросить информацию о системе
de kredito
opintopiste
Тип системы
de noto
arvosana
Тип системы
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Kiom estas la instrua stilo?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Спросить о стиле преподавания
Ĉu estas ______________?
Onko teillä ________?
Спросить о стиле преподавания
lekcioj
luentoja
Тип уроков
seminarioj
seminaareja
Тип уроков
lerniloj
pienryhmäopetusta
Тип уроков
konferencoj
konferensseja
Тип уроков
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Kiam estas la ekzamenoj?
Koska tentit ovat?
Спросить, когда период экзаменов
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Ĉu estas universitata sportejo?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Kio programojn vi proponas?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Спросить о возможностях финансирования
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
instrudepagoj
lukukausimaksut
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
miaj vivelspezoj
elinkustannukseni
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
infanzorgado
lastenhoito
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома