китайский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
我想要进入大学学习。
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Mi volas apliki por_____________.
我想要申请______________课程。
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
kurso por studentoj
本科生
Тип курса
kurso por postdiplomaj studentoj
研究生
Тип курса
kurso por Ph.D.
博士生
Тип курса
plentempa kurso
全日制
Тип курса
parttempa kurso
非全日
Тип курса
enreta kurso
网上课程
Тип курса
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Заявить, сколько длится ваш период обмена
semestro
一学期
Длительность обучения в иностранном университете
akademia jaro
一学年
Длительность обучения в иностранном университете
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
请问学生工作有什么限制?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
我需要提供材料原件还是复印件?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
请问该所大学的入学要求是什么?
Для подачи заявления в университет
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
请问大学能保证我的住宿吗?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
课程内容涵盖实习吗?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
对【语言】的要求是什么?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Спросить информацию о системе
de kredito
学分制
Тип системы
de noto
打分制
Тип системы
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Kiom estas la instrua stilo?
这里的教学风格是什么样的?
Спросить о стиле преподавания
Ĉu estas ______________?
这里有_____________?
Спросить о стиле преподавания
lekcioj
讲座
Тип уроков
seminarioj
研讨会
Тип уроков
lerniloj
个别辅导
Тип уроков
konferencoj
会议
Тип уроков
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
暑期学校提供哪些课程呢?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Kiam estas la ekzamenoj?
考试何时举行?
Спросить, когда период экзаменов
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Ĉu estas universitata sportejo?
大学里有体育馆吗?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
我如何加入学生组织?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
我在这里可以学习什么语言?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
有没有水平测试来评估我的水平?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
您有课程的详细介绍吗?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
一个班级里最多有多少个学生?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
贵校都有哪些设施?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
请问你们安排郊游吗?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Kio programojn vi proponas?
你们提供哪些项目呢?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
我想了解关于助学金的信息。
Спросить о возможностях финансирования
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
有哪些组织可以资助我的学习?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Mi bezonas financan helpon por ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
instrudepagoj
学费
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
miaj vivelspezoj
生活费用
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
infanzorgado
儿童托管
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
请问有哪些奖学金?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома