финский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Haluan hakea ________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
kandidatkurs
kandidaatin ohjelmaan
Тип курса
avancerad kurs
jatko-opintoihin
Тип курса
doktorandkurs
tohtorin ohjelmaan
Тип курса
fulltidskurs
täysiaikaiseen ohjelmaan
Тип курса
deltidskurs
osa-aikaiseen ohjelmaan
Тип курса
onlinekurs
verkossa käytävään ohjelmaan
Тип курса
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
en termin
lukukauden
Длительность обучения в иностранном университете
ett läsår
lukuvuoden
Длительность обучения в иностранном университете
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Для подачи заявления в университет
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Garanterar universitetet boende?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Innefattar kursen en praktikperiod?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Vilka är språkkraven?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Hur fungerar _______ ?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Спросить информацию о системе
poängsystemet
opintopiste
Тип системы
betygssättningen
arvosana
Тип системы
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Hur är undervisningen?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Спросить о стиле преподавания
Finns det _______?
Onko teillä ________?
Спросить о стиле преподавания
föreläsningar
luentoja
Тип уроков
seminarier
seminaareja
Тип уроков
handledning
pienryhmäopetusta
Тип уроков
konferenser
konferensseja
Тип уроков
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
När är tentaperioderna?
Koska tentit ovat?
Спросить, когда период экзаменов
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Har universitetet en idrottsanläggning?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Arrangerar skolan också utflykter?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Vilka program erbjuds?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Спросить о возможностях финансирования
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
skolavgifter
lukukausimaksut
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
mina levnadskostnader
elinkustannukseni
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
barnomsorg
lastenhoito
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Vilka typer av stipendier finns det?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома