шведский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
bakalářské studium
kandidatkurs
Тип курса
postgraduální studium
avancerad kurs
Тип курса
doktorské studium
doktorandkurs
Тип курса
prezenční studium
fulltidskurs
Тип курса
kombinované studium
deltidskurs
Тип курса
online
onlinekurs
Тип курса
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
(jeden) semestr
en termin
Длительность обучения в иностранном университете
celý akademický rok
ett läsår
Длительность обучения в иностранном университете
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Для подачи заявления в университет
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Garanterar universitetet boende?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Musím jako výměnný student platit školné?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Jaké jsou jazykové požadavky?
Vilka är språkkraven?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Jaký je ____________ systém?
Hur fungerar _______ ?
Спросить информацию о системе
kredity
poängsystemet
Тип системы
známkování
betygssättningen
Тип системы
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Hur är undervisningen?
Спросить о стиле преподавания
Jsou tam _____________ ?
Finns det _______?
Спросить о стиле преподавания
přednášky
föreläsningar
Тип уроков
semináře
seminarier
Тип уроков
konsultace
handledning
Тип уроков
konference
konferenser
Тип уроков
Jaké předměty nabízí letní škola?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Kdy jsou zkoušky?
När är tentaperioderna?
Спросить, когда период экзаменов
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Nabízíte detailní popis kurzu?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Pořádáte exkurze?
Arrangerar skolan också utflykter?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Jaké programy nabízí vaše škola?
Vilka program erbjuds?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Спросить о возможностях финансирования
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
školné
skolavgifter
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
životní náklady
mina levnadskostnader
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
péče o dítě
barnomsorg
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Vilka typer av stipendier finns det?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома