греческий | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
bakalářské studium
ένα προπτυχιακό
Тип курса
postgraduální studium
ένα μεταπτυχιακό
Тип курса
doktorské studium
ένα διδακτορικό
Тип курса
prezenční studium
πλήρους απασχόλησης
Тип курса
kombinované studium
μερικής απασχόλησης
Тип курса
online
εξ αποστάσεως
Тип курса
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
(jeden) semestr
ένα εξάμηνο
Длительность обучения в иностранном университете
celý akademický rok
ένα ακαδημαϊκό έτος
Длительность обучения в иностранном университете
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Для подачи заявления в университет
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Musím jako výměnný student platit školné?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Jaké jsou jazykové požadavky?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Jaký je ____________ systém?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Спросить информацию о системе
kredity
πόντων
Тип системы
známkování
βαθμολόγησης
Тип системы
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Спросить о стиле преподавания
Jsou tam _____________ ?
Υπάρχουν _____________ ;
Спросить о стиле преподавания
přednášky
διαλέξεις
Тип уроков
semináře
σεμινάρια
Тип уроков
konsultace
προγράμματα εκμάθησης
Тип уроков
konference
συνέδρια
Тип уроков
Jaké předměty nabízí letní škola?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Kdy jsou zkoušky?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Спросить, когда период экзаменов
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Nabízíte detailní popis kurzu?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Pořádáte exkurze?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Jaké programy nabízí vaše škola?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Спросить о возможностях финансирования
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
školné
δίδακτρα
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
životní náklady
τα έξοδα διαβίωσής μου
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
péče o dítě
τη φροντίδα των παιδιών
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома