греческий | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Je voudrais m'inscrire à _________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
une formation du premier cycle
ένα προπτυχιακό
Тип курса
une formation du second cycle
ένα μεταπτυχιακό
Тип курса
un doctorat
ένα διδακτορικό
Тип курса
une formation à temps plein
πλήρους απασχόλησης
Тип курса
une formation à temps partiel
μερικής απασχόλησης
Тип курса
une formation en ligne
εξ αποστάσεως
Тип курса
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
un semestre
ένα εξάμηνο
Длительность обучения в иностранном университете
une année académique
ένα ακαδημαϊκό έτος
Длительность обучения в иностранном университете
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Для подачи заявления в университет
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Le logement est assuré par l'université ?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Comment fonctionne le système ______ ?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Спросить информацию о системе
de crédits
πόντων
Тип системы
de notation
βαθμολόγησης
Тип системы
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Спросить о стиле преподавания
Y a-t-il ______ ?
Υπάρχουν _____________ ;
Спросить о стиле преподавания
des cours magistraux
διαλέξεις
Тип уроков
des séminaires
σεμινάρια
Тип уроков
des travaux dirigés
προγράμματα εκμάθησης
Тип уроков
des conférences
συνέδρια
Тип уроков
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Спросить, когда период экзаменов
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Quels programmes offrez-vous ?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Спросить о возможностях финансирования
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
les frais d'inscription
δίδακτρα
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
les frais de subsistance
τα έξοδα διαβίωσής μου
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
la garde d'enfants
τη φροντίδα των παιδιών
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Quels types de bourse sont disponibles ?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома