греческий | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Haluaisin hakea yliopistoon.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Haluan hakea ________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
kandidaatin ohjelmaan
ένα προπτυχιακό
Тип курса
jatko-opintoihin
ένα μεταπτυχιακό
Тип курса
tohtorin ohjelmaan
ένα διδακτορικό
Тип курса
täysiaikaiseen ohjelmaan
πλήρους απασχόλησης
Тип курса
osa-aikaiseen ohjelmaan
μερικής απασχόλησης
Тип курса
verkossa käytävään ohjelmaan
εξ αποστάσεως
Тип курса
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
lukukauden
ένα εξάμηνο
Длительность обучения в иностранном университете
lukuvuoden
ένα ακαδημαϊκό έτος
Длительность обучения в иностранном университете
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Для подачи заявления в университет
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Спросить информацию о системе
opintopiste
πόντων
Тип системы
arvosana
βαθμολόγησης
Тип системы
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Спросить о стиле преподавания
Onko teillä ________?
Υπάρχουν _____________ ;
Спросить о стиле преподавания
luentoja
διαλέξεις
Тип уроков
seminaareja
σεμινάρια
Тип уроков
pienryhmäopetusta
προγράμματα εκμάθησης
Тип уроков
konferensseja
συνέδρια
Тип уроков
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Koska tentit ovat?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Спросить, когда период экзаменов
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Спросить о возможностях финансирования
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
lukukausimaksut
δίδακτρα
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
elinkustannukseni
τα έξοδα διαβίωσής μου
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
lastenhoito
τη φροντίδα των παιδιών
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома