французский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Je voudrais m'inscrire à l'université.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Je voudrais m'inscrire à _________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
ปริญญาตรี
une formation du premier cycle
Тип курса
บัณฑิตวิทยาลัย
une formation du second cycle
Тип курса
ปริญญาเอก
un doctorat
Тип курса
เต็มเวลา
une formation à temps plein
Тип курса
นอกเวลา
une formation à temps partiel
Тип курса
ออนไลน์
une formation en ligne
Тип курса
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
หนึ่งภาคการศึกษา
un semestre
Длительность обучения в иностранном университете
หนึ่งปีการศึกษา
une année académique
Длительность обучения в иностранном университете
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Для подачи заявления в университет
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Le logement est assuré par l'université ?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Comment fonctionne le système ______ ?
Спросить информацию о системе
หน่วยกิตวิชา
de crédits
Тип системы
การให้คะแนน
de notation
Тип системы
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Спросить о стиле преподавания
มี _____________ ไหม
Y a-t-il ______ ?
Спросить о стиле преподавания
การบรรยาย
des cours magistraux
Тип уроков
การสัมมนา
des séminaires
Тип уроков
การกวดวิชา
des travaux dirigés
Тип уроков
การประชุม
des conférences
Тип уроков
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Спросить, когда период экзаменов
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Quels programmes offrez-vous ?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Спросить о возможностях финансирования
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
ค่าเล่าเรียน
les frais d'inscription
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
les frais de subsistance
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
การดูแลเด็ก
la garde d'enfants
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Quels types de bourse sont disponibles ?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома