нидерландский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
ปริญญาตรี
een bacheloropleiding
Тип курса
บัณฑิตวิทยาลัย
een postgraduaat
Тип курса
ปริญญาเอก
een doctoraat
Тип курса
เต็มเวลา
een voltijdse opleiding
Тип курса
นอกเวลา
een deeltijdse opleiding
Тип курса
ออนไลน์
een online cursus
Тип курса
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
หนึ่งภาคการศึกษา
een semester
Длительность обучения в иностранном университете
หนึ่งปีการศึกษา
een academisch jaar
Длительность обучения в иностранном университете
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Для подачи заявления в университет
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Hoe werkt het ____________ systeem?
Спросить информацию о системе
หน่วยกิตวิชา
creditsysteem
Тип системы
การให้คะแนน
beoordelingssysteem
Тип системы
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Спросить о стиле преподавания
มี _____________ ไหม
Zijn er _____________ ?
Спросить о стиле преподавания
การบรรยาย
lezingen
Тип уроков
การสัมมนา
seminars
Тип уроков
การกวดวิชา
tutorials
Тип уроков
การประชุม
conferenties
Тип уроков
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Wanneer worden de examens gehouden?
Спросить, когда период экзаменов
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Organiseren jullie ook excursies?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Welke programma's bieden jullie aan?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Спросить о возможностях финансирования
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
ค่าเล่าเรียน
inschrijvingsgeld
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
kosten voor levensonderhoud
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
การดูแลเด็ก
kinderopvang
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома