китайский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
我想要进入大学学习。
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
我想要申请______________课程。
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
ปริญญาตรี
本科生
Тип курса
บัณฑิตวิทยาลัย
研究生
Тип курса
ปริญญาเอก
博士生
Тип курса
เต็มเวลา
全日制
Тип курса
นอกเวลา
非全日
Тип курса
ออนไลน์
网上课程
Тип курса
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
我想要在这所大学学习___________。
Заявить, сколько длится ваш период обмена
หนึ่งภาคการศึกษา
一学期
Длительность обучения в иностранном университете
หนึ่งปีการศึกษา
一学年
Длительность обучения в иностранном университете
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
请问学生工作有什么限制?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
我需要提供材料原件还是复印件?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
请问该所大学的入学要求是什么?
Для подачи заявления в университет
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
请问大学能保证我的住宿吗?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
课程内容涵盖实习吗?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
我如何才能查看我的申请进程呢?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
对【语言】的要求是什么?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
ระบบ ____________ เป็นยังไง
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Спросить информацию о системе
หน่วยกิตวิชา
学分制
Тип системы
การให้คะแนน
打分制
Тип системы
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
这里的教学风格是什么样的?
Спросить о стиле преподавания
มี _____________ ไหม
这里有_____________?
Спросить о стиле преподавания
การบรรยาย
讲座
Тип уроков
การสัมมนา
研讨会
Тип уроков
การกวดวิชา
个别辅导
Тип уроков
การประชุม
会议
Тип уроков
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
暑期学校提供哪些课程呢?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
考试何时举行?
Спросить, когда период экзаменов
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
我在哪里能找到所有的课程信息?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
大学里有体育馆吗?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
我如何加入学生组织?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
我在这里可以学习什么语言?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
有没有水平测试来评估我的水平?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
您有课程的详细介绍吗?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
一个班级里最多有多少个学生?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
贵校都有哪些设施?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
请问你们安排郊游吗?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
你们提供哪些项目呢?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
我想了解关于助学金的信息。
Спросить о возможностях финансирования
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
有哪些组织可以资助我的学习?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
我需要 ____________的财政补贴。
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
ค่าเล่าเรียน
学费
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
生活费用
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
การดูแลเด็ก
儿童托管
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
请问有哪些奖学金?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома