английский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
I would like to enroll at a university.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
I want to apply for _____________ course.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
ปริญญาตรี
an undergraduate
Тип курса
บัณฑิตวิทยาลัย
a postgraduate
Тип курса
ปริญญาเอก
a PhD
Тип курса
เต็มเวลา
a full-time
Тип курса
นอกเวลา
a part-time
Тип курса
ออนไลน์
an online
Тип курса
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
I would like to study at your university for ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
หนึ่งภาคการศึกษา
a semester
Длительность обучения в иностранном университете
หนึ่งปีการศึกษา
an academic year
Длительность обучения в иностранном университете
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
What are the work restrictions for students?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
What are the entry requirements of the university?
Для подачи заявления в университет
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Are you going to send me a formal offer?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Does the university guarantee accommodation as well?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Does the course involve an internship as well?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
How can I track the progress of my application?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
What are the [language] language requirements?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
ระบบ ____________ เป็นยังไง
What is the ____________ system like?
Спросить информацию о системе
หน่วยกิตวิชา
credit
Тип системы
การให้คะแนน
marking
Тип системы
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
What is the teaching style like?
Спросить о стиле преподавания
มี _____________ ไหม
Are there _____________ ?
Спросить о стиле преподавания
การบรรยาย
lectures
Тип уроков
การสัมมนา
seminars
Тип уроков
การกวดวิชา
tutorials
Тип уроков
การประชุม
conferences
Тип уроков
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
What courses are offered by summer schools?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
When are the exams held?
Спросить, когда период экзаменов
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Where can I find information about all the courses available?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Is there a university sports center?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
How can I join student societies?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
What are the estimated living costs in [city]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
What languages can I study at your school?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Is there a placement test to assess my level?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Do you have a detailed description of the course?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
What is the maximum number of students in a class?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
What facilities are there in your school?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Do you also arrange excursions?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
What programs do you offer?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
I am here to inquire about funding opportunities.
Спросить о возможностях финансирования
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Which bodies can fund my studies?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
I need financial help for ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
ค่าเล่าเรียน
tuition fees
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
my living expenses
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
การดูแลเด็ก
childcare
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
What kinds of scholarships are available?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
I would like to validate my degree certificate in [country].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Where can I get a certificate of equivalency?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома