греческий | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
student
ένα προπτυχιακό
Тип курса
student cu diplomă
ένα μεταπτυχιακό
Тип курса
doctorand
ένα διδακτορικό
Тип курса
cu normă întreagă
πλήρους απασχόλησης
Тип курса
cu jumătate de normă
μερικής απασχόλησης
Тип курса
la distanță
εξ αποστάσεως
Тип курса
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
un semestru
ένα εξάμηνο
Длительность обучения в иностранном университете
un an academic
ένα ακαδημαϊκό έτος
Длительность обучения в иностранном университете
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Для подачи заявления в университет
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Există perioadă de practică în planul de studii?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Care este nivelul de [limba] cerută?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Cum este sistemul ____________?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Спросить информацию о системе
de credite
πόντων
Тип системы
de note
βαθμολόγησης
Тип системы
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Cum este sistemul de predare?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Спросить о стиле преподавания
Sunt _____________ ?
Υπάρχουν _____________ ;
Спросить о стиле преподавания
cursuri teoretice
διαλέξεις
Тип уроков
seminarii
σεμινάρια
Тип уроков
tutoriale
προγράμματα εκμάθησης
Тип уроков
conferințe
συνέδρια
Тип уроков
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Când se susșine sesiunea de examene?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Спросить, когда период экзаменов
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Are universitatea centru sportiv?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Ce facilitări oferă centrul?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Organizați excursii de asemenea?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Ce programă oferiți?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Спросить о возможностях финансирования
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
taxă de școlarizare
δίδακτρα
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
întreținere
τα έξοδα διαβίωσής μου
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
îngrijire copii minori
τη φροντίδα των παιδιών
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома