тайский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Gostaria de me matricular em uma universidade.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
graduação
ปริญญาตรี
Тип курса
pós-graduação
บัณฑิตวิทยาลัย
Тип курса
PhD
ปริญญาเอก
Тип курса
tempo integral
เต็มเวลา
Тип курса
meio período
นอกเวลา
Тип курса
online
ออนไลน์
Тип курса
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Заявить, сколько длится ваш период обмена
um semestre
หนึ่งภาคการศึกษา
Длительность обучения в иностранном университете
um ano acadêmico
หนึ่งปีการศึกษา
Длительность обучения в иностранном университете
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Для подачи заявления в университет
Vou receber uma proposta formal?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Спросить, получите ли вы формальное предложение
A universidade também oferece acomodação?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Спросить, предоставляет ли университет жилье
O curso também inclui um período de estágio?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Como é o sistema de ____________?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Спросить информацию о системе
crédito
หน่วยกิตวิชา
Тип системы
notas
การให้คะแนน
Тип системы
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Qual é o estilo de ensino?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Спросить о стиле преподавания
São _____________ ?
มี _____________ ไหม
Спросить о стиле преподавания
aulas expositivas
การบรรยาย
Тип уроков
seminários
การสัมมนา
Тип уроков
tutoriais
การกวดวิชา
Тип уроков
conferências
การประชุม
Тип уроков
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Quando acontecem as provas?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Спросить, когда период экзаменов
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Há um complexo esportivo aqui?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Quais línguas posso estudar em sua escola?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Qual é o número máximo de alunos por classe?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Quais são as comodidades da escola?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Vocês também organizam excursões?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Quais programas vocês oferecem?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Спросить о возможностях финансирования
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
mensalidades
ค่าเล่าเรียน
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
despesas de subsistência
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
cuidados infantis
การดูแลเด็ก
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома