польский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Gostaria de me matricular em uma universidade.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
graduação
studia licencjackie
Тип курса
pós-graduação
studia magisterskie
Тип курса
PhD
studia doktoranckie
Тип курса
tempo integral
studia dzienne
Тип курса
meio período
studia zaoczne
Тип курса
online
studia przez internet
Тип курса
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
um semestre
(jeden) semestr
Длительность обучения в иностранном университете
um ano acadêmico
cały rok akademicki
Длительность обучения в иностранном университете
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Для подачи заявления в университет
Vou receber uma proposta formal?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
A universidade também oferece acomodação?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
O curso também inclui um período de estágio?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Como é o sistema de ____________?
Jak działa system ______ ?
Спросить информацию о системе
crédito
punktowy
Тип системы
notas
oceniania
Тип системы
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Qual é o estilo de ensino?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Спросить о стиле преподавания
São _____________ ?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Спросить о стиле преподавания
aulas expositivas
wykłady
Тип уроков
seminários
ćwiczenia/seminaria
Тип уроков
tutoriais
konsultacje
Тип уроков
conferências
konferencje
Тип уроков
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Quando acontecem as provas?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Спросить, когда период экзаменов
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Há um complexo esportivo aqui?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Quais línguas posso estudar em sua escola?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Jak liczne są grupy?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Quais são as comodidades da escola?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Vocês também organizam excursões?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Quais programas vocês oferecem?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Спросить о возможностях финансирования
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
mensalidades
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
despesas de subsistência
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
cuidados infantis
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома