греческий | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Gostaria de me matricular em uma universidade.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
graduação
ένα προπτυχιακό
Тип курса
pós-graduação
ένα μεταπτυχιακό
Тип курса
PhD
ένα διδακτορικό
Тип курса
tempo integral
πλήρους απασχόλησης
Тип курса
meio período
μερικής απασχόλησης
Тип курса
online
εξ αποστάσεως
Тип курса
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
um semestre
ένα εξάμηνο
Длительность обучения в иностранном университете
um ano acadêmico
ένα ακαδημαϊκό έτος
Длительность обучения в иностранном университете
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Для подачи заявления в университет
Vou receber uma proposta formal?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Спросить, получите ли вы формальное предложение
A universidade também oferece acomodação?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Спросить, предоставляет ли университет жилье
O curso também inclui um período de estágio?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Como é o sistema de ____________?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Спросить информацию о системе
crédito
πόντων
Тип системы
notas
βαθμολόγησης
Тип системы
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Qual é o estilo de ensino?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Спросить о стиле преподавания
São _____________ ?
Υπάρχουν _____________ ;
Спросить о стиле преподавания
aulas expositivas
διαλέξεις
Тип уроков
seminários
σεμινάρια
Тип уроков
tutoriais
προγράμματα εκμάθησης
Тип уроков
conferências
συνέδρια
Тип уроков
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Quando acontecem as provas?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Спросить, когда период экзаменов
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Há um complexo esportivo aqui?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Quais línguas posso estudar em sua escola?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Quais são as comodidades da escola?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Vocês também organizam excursões?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Quais programas vocês oferecem?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Спросить о возможностях финансирования
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
mensalidades
δίδακτρα
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
despesas de subsistência
τα έξοδα διαβίωσής μου
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
cuidados infantis
τη φροντίδα των παιδιών
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома