французский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Je voudrais m'inscrire à l'université.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Je voudrais m'inscrire à _________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
studia licencjackie
une formation du premier cycle
Тип курса
studia magisterskie
une formation du second cycle
Тип курса
studia doktoranckie
un doctorat
Тип курса
studia dzienne
une formation à temps plein
Тип курса
studia zaoczne
une formation à temps partiel
Тип курса
studia przez internet
une formation en ligne
Тип курса
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
(jeden) semestr
un semestre
Длительность обучения в иностранном университете
cały rok akademicki
une année académique
Длительность обучения в иностранном университете
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Для подачи заявления в университет
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Le logement est assuré par l'université ?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Jak działa system ______ ?
Comment fonctionne le système ______ ?
Спросить информацию о системе
punktowy
de crédits
Тип системы
oceniania
de notation
Тип системы
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Спросить о стиле преподавания
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Y a-t-il ______ ?
Спросить о стиле преподавания
wykłady
des cours magistraux
Тип уроков
ćwiczenia/seminaria
des séminaires
Тип уроков
konsultacje
des travaux dirigés
Тип уроков
konferencje
des conférences
Тип уроков
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Kiedy odbywają się egzaminy?
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Спросить, когда период экзаменов
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Jak liczne są grupy?
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Quels programmes offrez-vous ?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Спросить о возможностях финансирования
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
les frais d'inscription
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
les frais de subsistance
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
la garde d'enfants
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Quels types de bourse sont disponibles ?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома