нидерландский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
studia licencjackie
een bacheloropleiding
Тип курса
studia magisterskie
een postgraduaat
Тип курса
studia doktoranckie
een doctoraat
Тип курса
studia dzienne
een voltijdse opleiding
Тип курса
studia zaoczne
een deeltijdse opleiding
Тип курса
studia przez internet
een online cursus
Тип курса
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
(jeden) semestr
een semester
Длительность обучения в иностранном университете
cały rok akademicki
een academisch jaar
Длительность обучения в иностранном университете
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Для подачи заявления в университет
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Jak działa system ______ ?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Спросить информацию о системе
punktowy
creditsysteem
Тип системы
oceniania
beoordelingssysteem
Тип системы
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Спросить о стиле преподавания
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Zijn er _____________ ?
Спросить о стиле преподавания
wykłady
lezingen
Тип уроков
ćwiczenia/seminaria
seminars
Тип уроков
konsultacje
tutorials
Тип уроков
konferencje
conferenties
Тип уроков
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Kiedy odbywają się egzaminy?
Wanneer worden de examens gehouden?
Спросить, когда период экзаменов
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Jak liczne są grupy?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Organiseren jullie ook excursies?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Welke programma's bieden jullie aan?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Спросить о возможностях финансирования
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
inschrijvingsgeld
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
kosten voor levensonderhoud
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
kinderopvang
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома