немецкий | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
studia licencjackie
Grundkurs
Тип курса
studia magisterskie
Aufbaukurs
Тип курса
studia doktoranckie
Doktorandenkurs
Тип курса
studia dzienne
Vollzeitkurs
Тип курса
studia zaoczne
Teilzeitkurs
Тип курса
studia przez internet
Onlinekurs
Тип курса
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
(jeden) semestr
ein Semester
Длительность обучения в иностранном университете
cały rok akademicki
ein Studienjahr
Длительность обучения в иностранном университете
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Для подачи заявления в университет
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Jak działa system ______ ?
Wie funktioniert das__________?
Спросить информацию о системе
punktowy
Kreditsystem
Тип системы
oceniania
Benotungssystem
Тип системы
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Спросить о стиле преподавания
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Gibt es_____________?
Спросить о стиле преподавания
wykłady
Vorlesungen
Тип уроков
ćwiczenia/seminaria
Seminare
Тип уроков
konsultacje
Tutorien
Тип уроков
konferencje
Konferenzen
Тип уроков
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Kiedy odbywają się egzaminy?
Wann finden die Prüfungen statt?
Спросить, когда период экзаменов
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Jak liczne są grupy?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Welche Programme bieten Sie an?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Спросить о возможностях финансирования
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Studiengebühren
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Lebenshaltungskosten
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Kinderbetreuung
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Welche Stipendien gibt es?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома