китайский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
我想要进入大学学习。
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
我想要申请______________课程。
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
studia licencjackie
本科生
Тип курса
studia magisterskie
研究生
Тип курса
studia doktoranckie
博士生
Тип курса
studia dzienne
全日制
Тип курса
studia zaoczne
非全日
Тип курса
studia przez internet
网上课程
Тип курса
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Заявить, сколько длится ваш период обмена
(jeden) semestr
一学期
Длительность обучения в иностранном университете
cały rok akademicki
一学年
Длительность обучения в иностранном университете
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
请问学生工作有什么限制?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
我需要提供材料原件还是复印件?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
请问该所大学的入学要求是什么?
Для подачи заявления в университет
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
请问大学能保证我的住宿吗?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
课程内容涵盖实习吗?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
对【语言】的要求是什么?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Jak działa system ______ ?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Спросить информацию о системе
punktowy
学分制
Тип системы
oceniania
打分制
Тип системы
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
这里的教学风格是什么样的?
Спросить о стиле преподавания
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
这里有_____________?
Спросить о стиле преподавания
wykłady
讲座
Тип уроков
ćwiczenia/seminaria
研讨会
Тип уроков
konsultacje
个别辅导
Тип уроков
konferencje
会议
Тип уроков
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
暑期学校提供哪些课程呢?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Kiedy odbywają się egzaminy?
考试何时举行?
Спросить, когда период экзаменов
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
大学里有体育馆吗?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
我如何加入学生组织?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
我在这里可以学习什么语言?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
有没有水平测试来评估我的水平?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
您有课程的详细介绍吗?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Jak liczne są grupy?
一个班级里最多有多少个学生?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
贵校都有哪些设施?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Czy szkoła organizuje wycieczki?
请问你们安排郊游吗?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
你们提供哪些项目呢?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
我想了解关于助学金的信息。
Спросить о возможностях финансирования
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
有哪些组织可以资助我的学习?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
学费
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
生活费用
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
儿童托管
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
请问有哪些奖学金?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома