итальянский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Vorrei iscrivermi all'università.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
studia licencjackie
di laurea triennale
Тип курса
studia magisterskie
di laurea magistrale
Тип курса
studia doktoranckie
di dottorato
Тип курса
studia dzienne
a tempo pieno
Тип курса
studia zaoczne
part-time
Тип курса
studia przez internet
online
Тип курса
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
(jeden) semestr
un semestre
Длительность обучения в иностранном университете
cały rok akademicki
un anno accademico
Длительность обучения в иностранном университете
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Для подачи заявления в университет
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Jak działa system ______ ?
Come funziona il sistema di __________?
Спросить информацию о системе
punktowy
crediti
Тип системы
oceniania
valutazione
Тип системы
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Спросить о стиле преподавания
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Ci sono _______________?
Спросить о стиле преподавания
wykłady
lezioni frontali
Тип уроков
ćwiczenia/seminaria
seminari
Тип уроков
konsultacje
esercitazioni
Тип уроков
konferencje
conferenze
Тип уроков
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Kiedy odbywają się egzaminy?
Quando si svolgono gli esami?
Спросить, когда период экзаменов
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
C'è un centro sportivo universitario?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Qual è il costo della vita a [città]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Jak liczne są grupy?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Organizzate delle escursioni?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Che programmi offrite?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Спросить о возможностях финансирования
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
le tasse universitarie
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
le spese di sostentamento
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
i servizi per l'infanzia
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома