тайский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
een bacheloropleiding
ปริญญาตรี
Тип курса
een postgraduaat
บัณฑิตวิทยาลัย
Тип курса
een doctoraat
ปริญญาเอก
Тип курса
een voltijdse opleiding
เต็มเวลา
Тип курса
een deeltijdse opleiding
นอกเวลา
Тип курса
een online cursus
ออนไลน์
Тип курса
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Заявить, сколько длится ваш период обмена
een semester
หนึ่งภาคการศึกษา
Длительность обучения в иностранном университете
een academisch jaar
หนึ่งปีการศึกษา
Длительность обучения в иностранном университете
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Для подачи заявления в университет
Zal ik een formele toelating ontvangen?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Bevat de cursus ook een stageperiode?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Hoe werkt het ____________ systeem?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Спросить информацию о системе
creditsysteem
หน่วยกิตวิชา
Тип системы
beoordelingssysteem
การให้คะแนน
Тип системы
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Welke leermethoden worden er gebruikt?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Спросить о стиле преподавания
Zijn er _____________ ?
มี _____________ ไหม
Спросить о стиле преподавания
lezingen
การบรรยาย
Тип уроков
seminars
การสัมมนา
Тип уроков
tutorials
การกวดวิชา
Тип уроков
conferenties
การประชุม
Тип уроков
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Wanneer worden de examens gehouden?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Спросить, когда период экзаменов
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Heeft de universiteit een sportcentrum?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Organiseren jullie ook excursies?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Welke programma's bieden jullie aan?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Спросить о возможностях финансирования
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
inschrijvingsgeld
ค่าเล่าเรียน
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
kosten voor levensonderhoud
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
kinderopvang
การดูแลเด็ก
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома