греческий | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
een bacheloropleiding
ένα προπτυχιακό
Тип курса
een postgraduaat
ένα μεταπτυχιακό
Тип курса
een doctoraat
ένα διδακτορικό
Тип курса
een voltijdse opleiding
πλήρους απασχόλησης
Тип курса
een deeltijdse opleiding
μερικής απασχόλησης
Тип курса
een online cursus
εξ αποστάσεως
Тип курса
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
een semester
ένα εξάμηνο
Длительность обучения в иностранном университете
een academisch jaar
ένα ακαδημαϊκό έτος
Длительность обучения в иностранном университете
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Для подачи заявления в университет
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Hoe werkt het ____________ systeem?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Спросить информацию о системе
creditsysteem
πόντων
Тип системы
beoordelingssysteem
βαθμολόγησης
Тип системы
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Спросить о стиле преподавания
Zijn er _____________ ?
Υπάρχουν _____________ ;
Спросить о стиле преподавания
lezingen
διαλέξεις
Тип уроков
seminars
σεμινάρια
Тип уроков
tutorials
προγράμματα εκμάθησης
Тип уроков
conferenties
συνέδρια
Тип уроков
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Wanneer worden de examens gehouden?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Спросить, когда период экзаменов
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Organiseren jullie ook excursies?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Welke programma's bieden jullie aan?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Спросить о возможностях финансирования
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
inschrijvingsgeld
δίδακτρα
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
kosten voor levensonderhoud
τα έξοδα διαβίωσής μου
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
kinderopvang
τη φροντίδα των παιδιών
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома