тайский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
Grundkurs
ปริญญาตรี
Тип курса
Aufbaukurs
บัณฑิตวิทยาลัย
Тип курса
Doktorandenkurs
ปริญญาเอก
Тип курса
Vollzeitkurs
เต็มเวลา
Тип курса
Teilzeitkurs
นอกเวลา
Тип курса
Onlinekurs
ออนไลน์
Тип курса
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Заявить, сколько длится ваш период обмена
ein Semester
หนึ่งภาคการศึกษา
Длительность обучения в иностранном университете
ein Studienjahr
หนึ่งปีการศึกษา
Длительность обучения в иностранном университете
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Для подачи заявления в университет
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Wie funktioniert das__________?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Спросить информацию о системе
Kreditsystem
หน่วยกิตวิชา
Тип системы
Benotungssystem
การให้คะแนน
Тип системы
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Спросить о стиле преподавания
Gibt es_____________?
มี _____________ ไหม
Спросить о стиле преподавания
Vorlesungen
การบรรยาย
Тип уроков
Seminare
การสัมมนา
Тип уроков
Tutorien
การกวดวิชา
Тип уроков
Konferenzen
การประชุม
Тип уроков
Welche Kurse bietet die Summer School an?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Wann finden die Prüfungen statt?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Спросить, когда период экзаменов
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Wie viele Plätze hat die Klasse?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Organisieren Sie auch Exkursionen?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Welche Programme bieten Sie an?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Спросить о возможностях финансирования
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
Studiengebühren
ค่าเล่าเรียน
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Lebenshaltungskosten
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Kinderbetreuung
การดูแลเด็ก
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Welche Stipendien gibt es?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома