польский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
Grundkurs
studia licencjackie
Тип курса
Aufbaukurs
studia magisterskie
Тип курса
Doktorandenkurs
studia doktoranckie
Тип курса
Vollzeitkurs
studia dzienne
Тип курса
Teilzeitkurs
studia zaoczne
Тип курса
Onlinekurs
studia przez internet
Тип курса
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
ein Semester
(jeden) semestr
Длительность обучения в иностранном университете
ein Studienjahr
cały rok akademicki
Длительность обучения в иностранном университете
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Для подачи заявления в университет
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Wie funktioniert das__________?
Jak działa system ______ ?
Спросить информацию о системе
Kreditsystem
punktowy
Тип системы
Benotungssystem
oceniania
Тип системы
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Спросить о стиле преподавания
Gibt es_____________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Спросить о стиле преподавания
Vorlesungen
wykłady
Тип уроков
Seminare
ćwiczenia/seminaria
Тип уроков
Tutorien
konsultacje
Тип уроков
Konferenzen
konferencje
Тип уроков
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Wann finden die Prüfungen statt?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Спросить, когда период экзаменов
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Jak liczne są grupy?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Welche Programme bieten Sie an?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Спросить о возможностях финансирования
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
Studiengebühren
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Lebenshaltungskosten
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Kinderbetreuung
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Welche Stipendien gibt es?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома