греческий | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
Grundkurs
ένα προπτυχιακό
Тип курса
Aufbaukurs
ένα μεταπτυχιακό
Тип курса
Doktorandenkurs
ένα διδακτορικό
Тип курса
Vollzeitkurs
πλήρους απασχόλησης
Тип курса
Teilzeitkurs
μερικής απασχόλησης
Тип курса
Onlinekurs
εξ αποστάσεως
Тип курса
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
ein Semester
ένα εξάμηνο
Длительность обучения в иностранном университете
ein Studienjahr
ένα ακαδημαϊκό έτος
Длительность обучения в иностранном университете
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Для подачи заявления в университет
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Wie funktioniert das__________?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Спросить информацию о системе
Kreditsystem
πόντων
Тип системы
Benotungssystem
βαθμολόγησης
Тип системы
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Спросить о стиле преподавания
Gibt es_____________?
Υπάρχουν _____________ ;
Спросить о стиле преподавания
Vorlesungen
διαλέξεις
Тип уроков
Seminare
σεμινάρια
Тип уроков
Tutorien
προγράμματα εκμάθησης
Тип уроков
Konferenzen
συνέδρια
Тип уроков
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Wann finden die Prüfungen statt?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Спросить, когда период экзаменов
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Welche Programme bieten Sie an?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Спросить о возможностях финансирования
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
Studiengebühren
δίδακτρα
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Lebenshaltungskosten
τα έξοδα διαβίωσής μου
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Kinderbetreuung
τη φροντίδα των παιδιών
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Welche Stipendien gibt es?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома