вьетнамский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

我想要进入大学学习。
Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
我想要申请______________课程。
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
本科生
đại học
Тип курса
研究生
thạc sỹ
Тип курса
博士生
tiến sĩ
Тип курса
全日制
toàn thời gian
Тип курса
非全日
bán thời gian
Тип курса
网上课程
trực tuyến
Тип курса
我想要在这所大学学习___________。
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
一学期
một kì
Длительность обучения в иностранном университете
一学年
một năm học
Длительность обучения в иностранном университете
请问学生工作有什么限制?
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
我需要提供材料原件还是复印件?
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
请问该所大学的入学要求是什么?
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Для подачи заявления в университет
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
请问大学能保证我的住宿吗?
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
课程内容涵盖实习吗?
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
我如何才能查看我的申请进程呢?
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
对【语言】的要求是什么?
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Hệ thống _________ như thế nào?
Спросить информацию о системе
学分制
tín chỉ
Тип системы
打分制
chấm điểm
Тип системы
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
这里的教学风格是什么样的?
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Спросить о стиле преподавания
这里有_____________?
Có_________ hay không?
Спросить о стиле преподавания
讲座
bài giảng
Тип уроков
研讨会
hội thảo
Тип уроков
个别辅导
hướng dẫn riêng
Тип уроков
会议
hội nghị
Тип уроков
暑期学校提供哪些课程呢?
Có những khóa học mùa hè nào?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
考试何时举行?
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Спросить, когда период экзаменов
我在哪里能找到所有的课程信息?
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
大学里有体育馆吗?
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
我如何加入学生组织?
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

我在这里可以学习什么语言?
Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
有没有水平测试来评估我的水平?
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
您有课程的详细介绍吗?
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
一个班级里最多有多少个学生?
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
贵校都有哪些设施?
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
请问你们安排郊游吗?
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
你们提供哪些项目呢?
Có những chương trình nào?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

我想了解关于助学金的信息。
Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Спросить о возможностях финансирования
有哪些组织可以资助我的学习?
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
我需要 ____________的财政补贴。
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
学费
học phí
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
生活费用
chi phí sinh hoạt
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
儿童托管
chăm sóc trẻ em
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
请问有哪些奖学金?
Có những loại học bổng nào hiện có?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

我想要在【国家】认证我的学位证书。
Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома